OTEVŘENÉ PODÍLOVÉ FONDY

 
 
 • Home

 •  
 • Akciové fondy
 • Fondy fondů
 • Dluhopisové fondy
 • Peněžní fondy
 • Smíšené fondy

 •  
 • Přehled IS
 • Grafy
 • Kurzy
 • Ostatní
 • Časté otázky
 •  
  Časté otázky na OPF

  Co to jsou OPF?

  Otevřené podílové fondy představují jeden z druhů investic. Jsou určena pro všechny investory, kteří nechtějí (z drůvodu neznalosti nebo z nedostatku většího množství peněz) investovat přímo do cenných papírů, dluhopisů nebo do ostatních nástrojů finančního trhu. Jde o investory nechávající veškeré rozhodování na finančních expertech toho konkrétního trhu.

  Jaké jsou druhy OPF?

  OPF se zpravidla člení podle míry výnosnosti a tudíž i podle míry rizika. I zde platí čím větší požadovaná výnosnost, tím větší riziko. 

  Nejbezpečnější ale zároveň i nejméně výnosné jsou fondy peněžního trhu (peněžní fondy). Ty investují především do instrumentů se splatností do 1 roku - do státních cenných papírů (státních pokladničních poukázek, státních obligací), krátkodobých cenných papírů renomovaných emitentů, hypotečních zástavních listů a termínovaných vkladů. Výnosnost těchto fondů je velmi nízká (v současnosti kolem 5,4 % ročně), ale je vyšší než úroky z termínovaných vkladů a předstihují i inflaci. Je vhodný pro krátkodobé investování (1 rok).

  O něco rizikovější jsou fondy dluhopisové (obligační).Jejich investice se skládají z dluhopisů, za které převzal záruku stát , dluhopisů vydávaných ČNB a kvalitních podnikových obligací. Krátkodobě mohou zaznamenat kolísání hodnoty investice, které však u investora kompenzuje vyšší zhodnocení (5,4 % p. a.). Má krátkodobý až střednědobý investiční horizont (1-3 roky).

  Na 3. místě co se týče stupně rizika se nacházejí fondy smíšené (balancované). Investují část prostředků ve správě do dluhopisů a část do akcií. Přitom platí, že čím větší je podíl akcií v portfoliu, tím vyšší riziko a zároveň vyšší potencionál výnosu. Tento fond je rizikovější, ale s vyšším výnosovým potencionálem (8,4 % p. a.) a je určen pro střednědobé investice (2-5 let).

  S vysokým rizikem kolísání mohou počítat investoři ve fondech akciových. Ty všam pro investora představují nejvyšší příslib výnosu (17,8 % ročně). Často se specializují na vybrané průmyslové odvětví. Při volbě investice do akciových fondů musí investor počítat s rizikem fluktuace výnosu v krátkodobém horizontu, v dlouhodobém měřítku (nad 5 let) však patří tyto investice mezi prokazatelně nejvýhodnější.

  Nejnovějším typem OPF jsou fondy fondů, které vkládají svěřené prostředky do jiných OF fondů. Výnosnost je ze všech fondů nejvyšší (11 % p. a.), investor však musí počítat s velkými výkyvy během roku. Investiční horizont je v tomto případě střednědobý až dlouhodobý (3-5 let).

  Rizika

  OPF zajišťují svým podílníkům právo na zpětný odkup podílových listů (fond je povinen odkoupit podílový list za aktuální hodnotu), proto se nemůže stát, že podílové listy budou bezcenné. Jediné riziko, které podstupuje investor je v poklesu hodnoty fondu připadající na 1 podílový list (aktuální ČOJ / 1 PL).

  Poplatky

  Poplatky jsou zdrojem příjmů investičních společností. Je vhodné přihlédnout k jejich výši při výběru otevřeného podílového fondu. Existují 3 druhy poplatků:
   

  • vstupní poplatek (poplatek při prodeji) - hradí se při nákupu podílových listů od investičních společností. Pohybují se od 0 % hodnoty nakoupených listů (peněžní fondy) až po 5-6 % (a fondy fondů a akciové fondy)
  • poplatek za zpětný odkup (poplatek při odkupu / nákupu) - platí se v případě prodeje listů investiční společnosti. Je méně častý než vstupní poplatek. Zpravidla se vyskytuje u fondů, které byly nedávno přeměněny z uzavřených na otevřené. Zabraňují hromadným prodejům těchto listů.
  • poplatek za správu - si účtuje IS, pro kterou je v případě ostatních nulových poplatků jediným zdrojem příjmů. Vyjadřuje se v % ročně. Tento poplatek se počítá z ČOJ a tím přímo snižuje hodnotu jednoho podílového listu (veškeré uváděné denní / týdenní kurzy OP listů obsahují již tuto srážku).

  •  
  Výhody podílových fondů
   
  • mají vyšší výnosnost než termínované vklady
  • klient si může sám určit míru rizika a tím i výnosnosti
  • v případě, že IS má ve správě více fondů, je možné mezi nimi zpravidla bezplatně přestupovat
  • investice nad 6 měsíců je osvobozena od daně z příjmů (25 %)


  Nevýhody podílových fondů
   

  • kolísají v krátkodobém horizontu (neplatí u peněžního fondu)
  • vklad není pojištěn
  • nižší likvidita


  Se kterým fondem investovat?

  Investor by měl především uvažovat o investičních společnostech, které:
   

  • mají silné kapitálové zázemí
  • disponují několika druhy fondů (mezi kterými může investor přecházet často bez poplatku v případě změny své strategie
  • podávají o svých fondech maximum aktuálních informací


  Volba strategie podle typu investora
   

  • konzervativní - investice 40 % do dluhopisových fondů, 40 % do fondů peněžního trhu, 20 % do akciového fondu; investiční horizont: 2 roky  ... v 1. pololetí 2000 ... riziko 0,76 ... výnosnost 3 %
  • umírněný - investice 40 % do dluhopisových fondů, 20 % do fondů peněžního trhu, 40 % do akciového fondu; investiční horizont: 3 roky ... v 1. pololetí 2000 ... riziko 1,32 ... výnosnost 3,9 %
  • razantní - investice 30 % do dluhopisových fondů, 5 % do fondů peněžního trhu, 65 % do akciového fondu; investiční horizont: 4 roky ... v 1. pololetí 2000 ... riziko 1,97 ... výnosnost 4,9 %


  Další otázky, připomínky ...

  pište na adresu: martin.hanicinec@seznam.cz


  Copyright © 2000 Martin Haničinec - všechna práva vyhrazena
  * Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *