Mexico


Teotihuacan:        viz Národy Mesoameriky, oddíl Kulrura teotihuacánská

Tenochtitlan:       viz Národy Mesoameriky oddíl Aztékové 

Tula: - objevena v roce 1880 francouzem Desiré Charnayem, posléze však bylo na jeho objev zapomenuto a město bylo znovuobjeveno bylo až v r. 1940 - skutečnost o to paradoxnější, že z mnoha indiánských pramenů byla zřejmá důležitost zaniklého města Tula, které nikoho (až do příchodu Charnayho) nenapadlo hledat na místě, kde leží novodobá Tula (de Allende), zato však bylo usilovně hledáno na mnoha jiných místech; stejně podivuhodný postup byl zachován i poté, co Charnay opustil Ameriku až do znovuobjevení Toltéckého města Tula ve výše uvedeném roce 1940

- hlavní město Toltécké říše

- Stavby

- Severní pyramida - Tlahuzicalpantecuhtli (Veuše, Jitřenka) / základna 40 x 40m, pětistupňová stavba /ozdobena kamennými reliéfy - obrazy orlů a jaguárů, pojídajících lidská srdce a symbolizace Venuše -- otevřená hadí ústa s lidskou hlavou uvnitř / na vrcholu pyramidy byla dříve svatyně, z níž se zachovali jen 8 sloupů v podobě lidských atlantů, vysokých 4,6 m (pravděpodobně vyobrazení konkrétních toltéckých rytířů), které zřejmě původně podpírali nyní už zřícenou střech / vstup do svatyně střeží do kamene vytesaná hadí těla

- Stěna Hadů (Coatepantli) - znázorňuje hady (chřestýše) požírající lidské kostry (symbolizující toltécké bojovníky padlé na bojišti) / Chac-Mool; kamenná socha z tmavého čediče; znázorňuje člověka, ležícího s mírně skrčenými koleny a vysoko zdviženou hlavou; představuje zřejmě božího posla, pro něž socha otvorem v levém rameni (jindy bývá takový otvor na břiše) obětiny, zejména lidskou krev

- život Toltéků - kult Venuše, kult opeřeného hada / kult válečníka, mytizace šťastné smrti bojovníků / lidské obětiny

- historie Toltéků

- Tula založena v 8. století králem Chalchiuhtlanetzinem / r. 980 nastupuje na trůn Ce Acatl Naxcil Topilzin / král je i duchovním vůdcem toltéků / po nástupu na trůn přijímá jméno boha, kterému chce sloužit - Quetzalcoatla (maysky Kukulkan - Opeřený had) / několik let po nástupu na tůn však v tule vzniknou náboženské a politické rozpory / král Quetzalcoatl se svou družinou Tulu opouští a vydává se na 1500 Km dlouhou pouť na východ, kterou zakončí v Chichen Itzá / Kakulkan Chichen Itzá ovládl, spojil v něm světonázor Toltéků s poznatky Mayů měl tak významný vliv na další vývoj Mayské kultury, která jeho zásluhou přijímá některé toltécké hodnoty, což se projevu jak v architektuře, tak i v umění a náboženství / ostatní členové Kakulkanovy družiny ovládají další mayská města, která vytvářejí spolu s Chichen Itzá tzv. Mayapánskou unii (Mayapán znamená shodou okolností Mayský prapor) pod vedením Toltéků uprchlých z Tuly v čele s Kakulkanem (Quetzalcoatlem)

další informace viz Národy Mesoameriky oddíl Toltékové, Tula

Popocatépetl:

sopka, cca. 60 Km východně od Mexico City

Ixtatihuatl:

sopka, cca. 60 Km východně od Mexico City

Monte Alban:

středisko kultury Zapotec, 10 Km od města Oaxaca

viz Národy Mesoameriky oddíl Zapotékové

Cempoala, Tajín:

viz Národy Mesoameriky, oddíl Totonakové

San Lorenzo:

pravděpodobně nestarší město Nového světa  - osídleno Olméky v době od r. 1200 do r. 900 př.n.l./ město opuštěno Olméckými dobyvateli po roce 900 př.n.l. vzhledem ke vzpouře ovládnutého obyvatelstva, která jednak vyhnala dobyvatele (do La Venty) a jednak zničila či poškodila celou řadu památek - objeveno Dr. M. Stirlingem po roce 1940- výchozím bodem k jeho návštěvě je město Minatitlán, odtud po řece Rio Chiquita - archeologické památky zde nalézáme v katastru 3 obcí: Tenochtitlán (pojmenován tak omylem učitelem, který bal prvním svědkem nálezů zbytků staré Olmécké kultury, ač samozřejmě o pravý Tenochtitlán nejde), San Lorenzo a Puerto Nuevo - dříve byly všechny tři dnešní obce pravěpodobně jediným olméckým střediskem - na místě nalezeny četné kamenné hlavy, stély s vyobrazením jaguárů a jiné sochy - místo bylo upraveno do systému řady důmyslných tvarově pravidelných a složitých návrší - vedle hřebenů a prohlubnin oblasti vévodí a 20 umělých jezírek, které jsou vystaveny z kamenných „prefabrikátů" a z nichž některé si doposud zachovaly pravidelné tvary (6 úhelník) - město bylo provrtáno stovkami metrů umělých kanálů (k čemu však kanalizace sloužila je těžko odhadnout - žádný z kanálů nemá spojení s oněmi umělými lagunami)

Tres Zapotes:

osada nedaleko města Veracruz, kde byla Dr. Mathew Stirlingem nalezena první ze slavných olméckých kamenných hlav

další informace o olmécké kutuře viz rubrika Národy Mesoameriky, oddíl Olmékové      

Villahermosa:

město, do jehož přírodního muzea byly soustředěny cenné olmécké archeologické památky z ostrova La Venta - objeven Dr. M. Stirlingem po roce 1937 - první důkaz o osídlení území indiánskými obyvateli (předchůdci Mayů) před naším letopočtem - obyvatelé byli původně vědecky nazvání lidmi La Venta, později se (zejména díky žurnalistům, publikujícím zprávy o Stirlingových objevech) vžil název Olmékové (olli guma – země, kde se rodí kaučuk) - město obydleno v letech 1454 př. n. l. – 126 n. l. (nejstarší město Ameriky, jediné nalezené město Olméků) - veškeré kameny potřebné na stavbu města (cca. 1000 t.) byly Olméky dovezeny na vorech po řece Tonalá ze 120 Km vzdáleného kráteru vyhaslé sopky

olméckou společnost řídili muži – kněží - zřejmě kastráti - odlišují se oděvem i právy - nepracují, řídí práci

náboženství: - kult jaguára - stéla č. 1 v La Venta: žena v krátké sukni a nad ní maska jaguára – symbolizace v dílech neskrývaného (např. na stéle v Porto Nuevo, objevené později též Dr. Stirlingem) koitu ženy a jaguára = olmékové věřili v jaguáří původ svého lidu - hadcové sekery - symbolizace moci a víry

stavby v La Venta

- pyramida (základna 120m x 72m, výška 32,5m) navršená z hlíny - nejstarší olmécká pyramida vůbec - nebyla přestěhována do Villahermosy - existují teorie o tom, že dříve, než Olmékové přišli do San Lorenza, odkud se později přestěhovali do La Venty, žili (i když o tom zatím neexistují důkazy) na úpatí sopek v oblasti Tuxtla - pyramida byla pak symbolizací jejích původní domoviny! - Hrob 3 starců - kamenné hlavy - podobizny konkrétních osob (zřejmě kněžích) - na hlavách mají přilbici (korunu ?)

Palenque:                              

mayské město,

 

postavené a obývané zejména v dobách tzv. Staré říše (7. stol. n. l.) - ve městě nalezena vročení: 536, 642, 652, 692 a 782;  po roce 782 Palenque mizí, zřejmě pod nájezdem Totonaků (indiánů, žijících ve státě Veracruz)  s objevy v Palenque spojeno město „českého“ hraběte Fredericka de Waldecka - narozen v Praze nebo ve Vídni, v mládí v Praze žil, poté se přestěhoval do Paříže a poté cestoval – dostal se přes Afriku a Indii do Jižní Ameriky, kde byl uchvácen  zprávami o starověkém mayském městě v Lacandonském pralese (Palenque), kam se roku 1832 uchýlil a strávil zde několik let - dodnes se palenqskému chrámu, ve kterém Waldeck žil říká Chrám hraběte a jiné stavby v Palenque nesou naopak jméno, které jim Waldeck dal (Chrám krásného reliéfu) – jinak ovšem archeologická práce Waldecka žádné reálné plody pro svou malou věrohodnost nepřinesla (např. při překreslování mayských děl hrabě z poplatnosti dobovému manýrismu indiánská díla „dotvářel“ a jeho kresby a malby tak nelze brát jako seriózní materiál pro soudobou mayologii) - město osídleno v době tzv. Staré mayské říše v 7. stol. n.l. (oltáře v chrámech obsahují vročení 642)

 

stavby

 

-          Chrám hraběte

-          Chrám krásného reliéfu - 4 patrová věž s kruhovým půdorysem (observatoř)

-          Chrám slunce - název podle vyobrazení na oltáři, kde je slunce symbolizováno štítem se zkříženými kopími; pětistupňová pyramida

-          Chrám kříže - název podle vyobrazení na oltáři, kde je vytesán kříž (jako symbol kukuřice), masky (symbolizující boha Země) a posvátný pták Qeutzal

-          Chrám listového kříže - název podle vyobrazení na oltáři, kde z „dřevěného“ kříže vyrůstají listy; horní list nese lidskou hlavu (stejně jako listy rostoucí z horizontální ho „dřeva“)

-          Chrám nápisů - stojí na vrcholu devítistupňové pyramidy, vysoké 24 m - dveřní sloupy ozdobeny reliéfy, které znázorňují kromě mužů i ženy, jež drží v náručí děti - ty mají na obličejích masku boha deště a z nožek jim vyrůstají zmije  uvnitř chrámu nalezen snad největší mayský nápis - 3 desky hyeroglifických nápisů, jednotlivých znaků je na nich 620 - desky obsahují vročení 692 v r. 1949 objevil prof. Ruz v podlaze svatyně (která byla neobvykle pečlivě opracována) jednu desku, která měla při okrajích 12 otvorů, uzavřených kamennými zátkami; po jejím vyzdvižení byl pod deskou nalezen vstup do uměle zasypané spojovací chodby po třech letech odkrývání zasypané chodby se badatelé dostali do hloubky 16 m, kde chodba pokračovala horizontálně chodba byla uzavřena zdí z kvádrů, slepených vápennou maltou - před zdí byla nalezena schrána s červeně natřenými mušlemi a 13mm perlou a množstvím dalších, převážně nefritových šperků - po zbourání zdi stála před badateli další zeď (silnou 4m) - za ní, v malé místnosti vzniklé za touto druhou stěnou a před 3 stěnou, tvořenou kamenným monolitem byly pohřbeny pozůstatky 6 osob (5 mužů a jedné ženy); šlo o oběti které měli strážit hrob, jež bylo prof. Ruzovi souzeno najít dále; kostry byly uloženy v tak malém prostoru, že je hrobníci nejprve museli zlámat, aby se do svého pohřebiště vešly - v kontrastu k takové malé pietě při ukládání pozůstatků bylo, že (vzhledem k deformacím lebek a vykládáním - inkrustaci - zubů) šlo o pozůstatky členů vysokých šlechtických rodin - po odstranění kamenné monolitní desky (15. 6. 1952) se před prof. Ruzem a jeho spolupracovníky otevřela prostorná krypta (d. 9 m, š. 4 m, v. 7 m), jejíž dno leží 25 m pod povrchem pyramidy - jednu ze stěn krypty zdobí štukové reliéfy devíti Vládců noci, bohů devíti mayských podsvětí - všichni jsou slavnostně ozdobeni quetzalím peřím a pásem, na němž jsou vyobrazeny 3 lidské lebky - podlahu chrámu a povrch kamenné desky zaplňovaly bohaté obětiny - mezi nimi socha hlavy muže, která je dokonalým portrétem zhotoveným mayskými sochaři - centrem krypty je kamenná deska, oltář, který je centrálním ; oltářem pyramidy (pyramida ostatně jiný oltář nemá, a to ani ve svatyni, je proto s podivem, proč jej mayologové nehledali dříve, přestože svatyni zkoumali nejpřednější veličiny tohoto vědního oboru) - rozměry desky jsou d. 3,8 m, š. 2,2 m, v. 25 cm - celá deska je bohatě zdobena, v centru je vyobrazení mladého muže (nejspíše nikoli portrét, spíš symbolizace lidského rodu), z něhož vyrůstá kříž (symbol kukuřice), z jejích listů vyrůstají dvouhlavé zmije (symbol úrody, resp. deště - dešťové mraky se nad zemí plazí jako líný had); na vrcholu kříže života dlí posvátny quetzal; po stranách jsou zjednodušená vyobrazení boha slunce; z jinocha roste život, on sám však spočívá na hlavě smrti (ohyzdná hlava fantaskního zvířete, jemuž z úst vystupují ostré tesáky; nos o bradu již má obnaženu, bez masa) - smysl celého obrazu je opět symbolický: člověk umírá a vrací se do země, odkud potom jako zrno posvátné kukuřice znovu vzejde, vrátí se na tento svět - v desce byla nalezena dutina, která obsahovala hrob Prvého muže města - první a jediný skutečný královský hrob v mayské pyramidě, který byl nalezen (27.11.1952) - mrtvý byl na myské poměry značně vysoké postavy (1,73 m proti obvyklým 1,52 m) - větší část kostry však již podlehla vlhkosti - spolu s ostatky byly s vládcem pochovány jeho klenoty: náhrdelník s více než 1000 zrnky nefritu, seřazenými do 9 řad, náramky na obou rukou, na každém prstu nefritový prsten, u nohou malá soška boha slunce, obrovský diadém se zavěšeným obrazem boha – netopýra - v ústech měl mrtvý mušli, kterou měl zaplatit za stravu v záhrobí - tvář byla přikryta překrásnou mozaikovou maskou z více než 2000 kousků nefritu, která byla (nejspíše vápennou maltou) nejspíše v době pohřbu přilepena k nebožtíkově obličeji - maska tak musela být poměrně věrným portrétem zemřelého - v kryptě je tak pochován Pravý muž Palenque, který (jak to bylo v jeho době obvyklé) spojoval v jedné osobě funkci vladaře a velekněze - aby nebylo s mrtvým ztraceno spojení, vytvořili stavitelé hrobky od vchodu do hrobky do krypty jakýsi malý „komunikační“ tunel, tvořený trubkovitou dutinou v kamenné stavbě, vylitou vápennou kaší

 Uxmal:

mayské město na Poloostrově Yucatán - název Uxmal (původně Ox-mal) znamená 3 krát budované: - původní zakladatelé ani doba založení města nejsou známi - podruhé bylo město založeno podle pověsti kouzelníkem (odtud název Kouzelníkova pyramida) zřejmě okolo r. 650 (opuštěno bylo pak v r. 750) - potřetí město založeno rodem Xiů okolo roku 1000 a kontinuálně bylo obýváno do 18. stol.

stavby

- Kouzelníkova pyramida - ovál s osami 50 a 70m - původní stavba (se svatyní na vrcholu) byla později zasypána a kolem jejích obvodových zdí byla postavena stavba nová (s dalšími třemi svatyněmi). Konečně v době Xiů byla na vrcholu postavena poslední, pátá svatyně.

- Palác králů - 8 x 12 x 8,5m - architektonický skvost Nové říše - rozdělen na komnaty- horní část zdobena reliéfem s vyobrazením nosatého boha plodnosti Chaca - hřiště na rituální košíkovou (54 x 10m) - ohraničeno metr vysokými a šest metrů širokými zdmi, v nichž byli umístěny prstence, jimž musel hráč prohodit plný kaučukový míč, chtěl-li zaznamenat koš

- Kláštěr jeptišek - rozdělen na jednotlivé cely (jižní palác jich má 16, severní 22) - severní palác má fasádu bohatě zdobenou ornamenty, znázorňujícími boha Chaca; mezi jednotlivými vyobrazeními Chaca jsou položeny mozaiky představující lidské postavy, ptáky a hady - zřejmě skutečně osídlen kněžími a kněžkami

- mayské sochařství - Mayové používají k opracování kamene pouze kámen - předmět zobrazení: kněží, bozi, ozdobné chronologické nápisy - druhy děl: stély, oltáře, štíty na budovách, oltářní desky v chrámech - skladba díla - nutnost vyjádření všech důležitých symbolů vedla k přezdobení díla - stylizace díla: monumentalita, jistá statičnost, nepoužívání perspektivy (velikost postav úměrná jejich důležitosti) - větší důraz na vytvoření úplného obrazu symboliky než o docílení úměrnosti ve tvaru a proporcích

-mayská společnost v období Nové říše - změna společenských poměrů: - moc je postupně soustřeďována do rukou světských šlechtických vládců - kněží (ah kinové, chilanové a nacomové na nižší skupiny mayského kněžstva) hrají „druhé housle“ - městu a státu (městskému) vládně jediný neomezený a dědičná vládce – Hulach uinic (Pravý muž) – ten a jeho šlechtici obývají městské paláce; „lid“, tedy osobně svobodní rolníci, řemeslníci a stavební dělníci, stejně jako bezprávní otroci (pentacobové) bydlí na okrajích měst v chýších, po nich většinou žádné pozůstatky nezbyly

Xiuové - vládli městskému státu kontinuálně od r. 1000 do 18. Století - přežili i příchod španělských konqestadorů a jako jediní mayští vládci se dokonce sblížili s bělochy - byli dobyvateli povýšeni na hidalgy, tedy šlechtice podle španělského práva - po příchodu španělů byla yucatánskými indiány sepsána (v mayštině latinkou) řada cenných historických spisů o historii mayského obyvatelstva: některé z nich pojednávají i o Xiuech. V jednom z těchto pramenů je možno najít plodný strom rodu. Na základě tohoto dokumentu se později americkému badateli Morleymu podařilo sestavit úplnou genealogii Xiů až do našeho století. Podle této genealogie je současným vládcem Uxmalského království Gerardo Xiu, narozený roku 1943, žijící život běžného rolníka v několik kilometrů od Uxmalu vzdálené obci Ticul.

 

Kabah:

leží několik km od Uxmalu, od obce Nohcacab je s ostatním světem spojena starou mayskou silnicí (tzv. sacbe) – podrobnosti k tomuto bodu mayského stavitelství viz níže u popisu Chichen Itzá, Yaxuná a Cobá - cílovým bodem sacbe je mayský oblouk v Kabahu (světlost 4m); ač město nemělo hradby (ostatně jako všechna mayská města s jedinou výjimkou), byl kabažský oblouk zřejmě „vítěznou“ branou města - Kabah objeven pro maylogy trojicí Llyod Stephens (právník), Frederick Catherwood (malíř) a Samuel Cabot (přírodovědec) v r. 1841 - vznik města nejspíše v r. 879 (na zachovalých a dosud objevených památkách tohoto města však chybí jediné vročení - po ovládnutí Uxmalu rodem Xiu se Kabah stal součástí říše Xiu a nejspíše druhým nejmocnějším městem po Uxmalu

stavby Kabahu

Palác tisíce masek - snad nejpozoruhodnějším dílem kabažských umělců jsou (podle Stephense a Catherwooda) dva dvoumetrové sloupy, které tvořili vstup do Paláce. Sloupy byly ozdobeny reliéfem, znázorňujícím klečícího muže s maskou na obličeji, nad nímž (pravděpodobně zajatcem) stojí jiný muž (kněz či voják) s tiárou z quetzalího peří. Toto dílo bylo převezeno do USA, kde se mělo stát součástí Stephensovy muzejní expozice; posléze se však na několik desetiletí ztratilo v soukromých sbírkách, odkud bylo posléze odkoupeno a nyní je vystavováno v newyorském American Museum of Natural History - zachována pouze východní strana původně rozsáhlého komplexu 4 budov - stavba dlouhá 46m postavená na vysoké terase - mayové nazývají palác Codz Poop, což lze přeložit jako „svinutá rohožka“ – toto novomayské označení vymyslel pro palác německý amerikanista Maler, který se výzkumem Kabahu zabýval na přelomu minulého století; označení vychází z 2,5 m dlouhého válcovitého schodu v jedné z místností paláce, který ovšem není „rohožkou“, ale gigantickým znázorněním nosu boha Chaca, tvořícího vždy výraznou partii jeho vyobrazení - vyobrazení Chaca lze najít na chrámu ve stovkách exemplářů, jednak v pásu nad římskou oddělující přízemí od prvního patra, jednak v rozích paláce a konečně v prostorech mezi jednotlivými vstupy do cel paláce - „korunou“ paláce je pak pás třech řad masek nad sebou, zaplňujících do posledního čtverečního cm horní část čelní stěny paláce

 

Sayil:

stavby

- dominující stavbou je Pyramida - čtvercový půdorys 80 x 80m - pyramida je adaptována na obytnou stavbu, což je dokladem „polidštění“ mayského způsobu života v pozdním období (okolo přelomu tisíciletí) a jeho odklonu od nekonečného uctívání bohů a svatého kalendáře - pyramida je třístupňová - v přízemí se nachází 52 místností (počet lze odhadnou i přes značné poškození stavby) - druhý stupeň má zastavěnou plochu daleko menší, než přízemí – před místnostmi druhého podlaží se tak otevírá prostorná, asi 10 m hluboká terasa - místnosti jsou mnohem vznešenější, než v přízemí - místnosti zdobeny (ne rozdíl od přízemí, kde výzdoba chybí) kamenným obkladem - vchod každé místnosti tvoří dveřní otvory, tvořené z každé strany sloupy - nad dveřními otvory vyobrazení boha Tzentemoca – Klesajícího boha (boha zapadajícího slunce), střeženého po obou stranách fantaskními zvířaty, připomínajícími pavouky a také nosatého boha plodnosti (úrody, deště) Chaca - třetí stupeň opět ozdoben prostěji, přesto byl však nejspíše příbytkem Prvního muže Sayilu

Chichen Itzá:

- středisko evropským dobyvatelům známé již v době osidlování kontinentu - město osídleno v letech 450 – 692 - název (Chi chen Itzá) znamená Ústa studně (kmene) Itzá - studně (chen, cenoty) hráli v náboženském životě Mayů důležitou roli - studně v Chichen Itzá je zasvěcena bohu Xtlocovi, jehož jméno nese - Xtlocův cenot byl však „pouze“ přírodní zásobárnou vody pro chichenitzajské obyvatelstvo a neměl (na rozdíl od obětního cenotu - Studně smrti - také v Chcen Itzá či např. cenotu Xlacah v Dzibilchaltúnu) žádné hlubší náboženské kontexty

- stavby

- Akab Dzib (Dům černého písma) - zřejmě nejstarší budova v Chichen Itzá - jméno podle obrazu mayského kněze, umístěný v centrální místnosti jižní části budovy; postavu kněze věnčí prsten černě kreslených mayských hieroglyfů - na vnitřních stěnách místností Akab Dzibu lze najít unikátní červené otisky lidských rukou – rukou nejspíše stavitelů paláce, zdravících takto svého patrona, „dělníka mezi bohy“, Zamna

- Klášter Jeptišek - rozsáhlá třípodlažní stavba - do cel se vstupuje z ochozů, obepínajících jednotlivá podlaží

- Kostel (Iglesia) - krásná obrovská fasáda, zdobená převážně maskami boha Chaca a obrazy 4 živočichů: želvy, kraba, mořské mušle a pásovce (tito živočiši v mayských představách podpírali svými těly božské nebe)

- Jeskyně kouzelníků (Balankanche - Oltář jaguárů) - objevena a v 50. letech prozkoumána mexickým archeologem Ramónem Pavónem Abreu

- jeskyně zakončená svatyní - v jeskyni umístěn Oltář jaguárů s obrazem boha Tlaloca, toltéckého (!) boha mraků, deště a vody (jeho tvář bývá kryta modrou barvou, čelo se znázorňuje černě - je také bohem bouřek)- tato jeskyně (resp. nalezení obrazu Tlaloca na Oltáři jaguárů) byla pro Mayology prvním impulsem k hledání spojitostí mezi may (nejen v Chichen Itzá) a Toltéky z Tuly, která vedla k objevením důkazů o „emigraci“ tulského krále Quetzalcoatla - Kukulkana (Opeřeného hada) z Tuly do Chichen Itzá kolem roku 1000; král Kukulkan ovládl Chcichen Itzá a spolu se svou družinou vytvořil i z okolních mayských měst tzv. Mayapánskou unii, která byla základem pro šíření toltéckého způsobu života mezi may

- Památník Caracol (Mušle) - mušle obvyklým symbolem Quetzalcoatla - typycky nemayská stavba - jediná stavba ve městě s kruhovým půdorysem (vůbec v Mexicu jsou jedinými stavbami s kruhovým půdorysem pyramidy Opeřeného hada)- pravděpodobně Kakulkanova první stavba v mayském městě - později bylo na první patro přistaveno druhé - menší budova kruhového půdorysu se čtyřmi otvory ve zdech, které sloužili jako průzory observatoře, která byla uvnitř (např. západní průzor byl konstruován k pozorování slunovratů - observatoř na střeše kruhové Kakulkanovyy pyramidy je typickým příkladem sžívání toltécké a mayské kultury

mayský kalendář

a) rok tzolkin - trval 260 dní - měl 13 měsíců po 20 dnech

b) rok haab - trval 365 dníl - měl 18 měsíců po 20 dnech + 5 dnů - 20 haabů = katun (20let) - 20 katunů = baktun (400 let) - 20 baktunů = piktun (8000 let) - 20 piktunů = calabtun (160 000) - 20 calabtunů = kinchiltun (3 200 000 let) - 20 kinchiltunů = alabtun (64 000 000 let) - v takové soustavě prováděli mayové dataci staveb a stél (soustava čítá 23,36 miliardy dní) - do naší datace je převáděna tzv. korelací GMT (Goodman-Martínez-Thompson)

c) toltécký kalendář, zavedený po příchodu Kakulkana - rok odvozený od doby oběhu Venuše - 584 dny - 5 toltéckých roků = 8 mayských roků haab - vrcholný cyklus toltékého kalendáře trvá 52 roků haab, což je 72 roků tzolkin

stavby

- Chrám Venuš - nízká čtvercová pyramida se širokými schodišti ze všech 4 stran- stěny pyramidy zdobeny obrazy opeřeného hada - vrchol pyramidy sloužil jako obětní plošina a zároveň jeviště divadla

- mayové obdivovali divadlo - králi se komedie a hry s náboženským motivem - herci vystupovali v bohatě zdobených kostýmech (jak vyplývá z fresek, nalezených v lacandonském Bonampaku) ptáků a zvířat vůbec, jeden jako krokodýl, druhý s krabími klepety, do uši si zasadili lilie a neměli-li masku na obličeji, používali výrazný make-up

- Kakulkanova pyramida - devítistupňová pyramida se čtvercovým půdorysem - povrch pyramidy je věnován kalendáři: - na vrchol vedou 4 schodiště lemovaná balustrádou, začínající hadí hlavou a pokračující hadím tělem - každé schodiště tvoří 91 schodů, 4 x 91 = 364 schodů, poslední 365. schod je soklem Kakulkanovy svatyně na vrcholu pyramidy - 9 stupňů pyramidy je v každé straně rozděleno schodištěm na 2 poloviny, 2 x 9 = 18, tedy jako je měsíců v roce - každou stěnu pyramidy tvoří 52 kamenných reliéfů, které jsou tak připomínkou toltéckého vrcholného kalendářního cyklu, obsahujícího 52 (365 denních) roků haab - vnitřek pyramidy je věnován opeřenému hadovi - vstupy do chrámu a vrcholu pyramidy jsou tvořeny sloupy ve tvaru opeřených hadů- uvnitř pyramidy byla nalezena další, menší „pyramida v pyramidě“ - uvnitř svatyně - ve středu svatyně trůn, vytesaný do podoby jaguára - tělo jaguára je pokryto rudou barvou - do těla je zasazeno 370 nefritových disků, napodobujících skvrny na jaguáří kůži - z nefritu jsou vytvořeny i široce rozevřené oči šelmy - zuby zvířete jsou vyrobeny ze sopečného kamene pedernalu

- parní lázně - postaveny toltéky v 11. či 12. Století - čekárna a vlastní lázně s lavicemi, na kterých seděli návštěvníci - v podlaze zachovány zbytky krbu, kde sluhové (otroci?) rozpalovali do ruda kameny, které posléze polévali vodou - stěny budovy mají malé chladící otvory

- mercado (tržiště) - ppolm - yucatánští obchodníci zásobovali město komoditami důležitými k životu - nejčastěji prodávanou komoditou bylo zřejmě ptačí peří (výroba slavnostních ozdob), voňavá pryskyřice, pazourky, z potravin kukuřice, med, fazole, uzená zvěřina, sušené ryby, želví vejce, sépie, středoamerické koření, z drahých kovů pak zlato (dovážené z Panamy) a mimo ně i stejně ceněný nefrit. Mimo to se zde prodávali i otroci - platidlem byly kakaové boby (rozšířeno penězokazectví - padělatelé ze slupky bobu vyloupli semeno a nahradili jej kuličkou z hlíny) - cena otroka byla (doživotně) asi 100 bobů, zatímco prostitutka stála 10 bobů na jednu noc - stranou tržiště stojí budova s rozsáhlou sloupovou galerií (dlouhou 80 m) - velmi podobná takové stojící v Tule; k ní přiléhá čtvercové atrium

- zde bylo sídlo soudu - uprostřed atria stojí lavice - trůn (zde sedával mayský soudce hol-pop) - škodu trpěl podle mayského práva vždy jednotlivec nikoliv společnost (a to i v případě trestných činů) = výrok soudce se omezoval na vyslovení viny; trest byl veden zásadou oko za oko - vykonal jej poškozený či nebylo-li jej, jeho příbuzný - např. zloděj musel nahradit škodu (vlastní prací nebo v kakaových bobech) - vraha či pachatele neúmyslného zabití směli zabít příbuzní usmrceného - při cizoložství byl viníkem svůdce - manžel jej směl zabít či hůře, byl-li svůdcem poddaný, byla trestem vivisekce

- stěna mrtvých (Tzompantli) - ve třech řadách nad sebou poskládány stovky lebek (toltécký kult smrti)

- Chrám válečníků - objeven jako jedna z posledních důležitých budov v Chichen Itzá francouzským archeologem Le Plongeonem v r. 1925 - chrám obklopen několika kolonádami Nádvoří tisíce sloupů - každý sloup obsahuje rytinu toltéckého válečníka - sloupy byly původně nejspíše zastřešeny - pyramida je přesnou kopií tulské Venušiny pyramidy (odpovídající tvar, vnější vzhled a dokonce rozměry - základna 40 x 40 m) - vstup do svatyně na vrcholu tvoří dva sloupy s rytinou opeřených hadů - uvnitř svatyně se nachází oltář - uvniř pyramidy se nachází další, vniřní stavba - na jejích stěnách se nacházejí nástěnné malby, vyobrazující hrdínské činy Kakulkanových mužů při dobývání Yucatánu - uvnitř pyramidy byla nalezena socha Chac-Moola! - v podlaze Chac-Moolovi svatyně byla nalezena americkým badatelem Earlem Morrisem královská pokladnice - jejím obsahem byla m.j. úžasná tyrkisová mozaika, složená ze 3000 kusů pomalovaných polodrahokamů, považovaná amerikanisty za nejkrásnější dílo indiánského umění Ameriky, které bylo doposud ve vykopávkách objeveno

 

Další historie toltéku na Yucatánu

- toltékové v mnohém may ovlivnili, na druhou stanu se také v mnohém „pomayštili" - nevnutili např. dobytému území svůj jazyk, naopak, začali hovořit jazykem mayů - přijali též mnohé prvky duchovní kultury pokročilejších Mayů - svůj vkus si ovšem zachovali jednoznačně v architektuře - kromě dynastie Kakulkana si moc nad oblastí vynutili i jiné toltécké rody - např. městský stát Mayapán byl ovládnut toltéckými Cocomy - stejně tak Xiuové (Uxmal a další městské státy) byli toltéky - tyto tři dynastie vytvořili roku 1004 tzv. Mayapánskou ligu - po dvou století míru v rámci Maypanské ligy dobyl potomek Cocomské dynastie Chichen Itzá, zajal pravého muže Chac Xib Chaca a odvedl jej do Mayapánu - tímto zanikl celý Chichen Itzá s výjimkou jediného místa: ironií osudu jím byl obětní cenot, Studně smrti

- Studně smrti - se středem Chichém Itzá (pyramidou Opeřeného hada) byla spojena 274m dlouhou Svatou cestou (šířka 10,5 m, což je obvyklá šířka všech důležitých mayských cest, sacbe) - podle mayské mytologie v cenotu sídlil Yum Kax, bůh polí a lesů (jehož život stejně jako život každého indiána a život polí a lesů závisel na vodě) - průměr cenotu je asi 60 m, hladina leží v hloubce a 25 m pod horním okrajem - na konci svaté cesty stojí malá svatyně - Yum Kuxovi byli obětovány nejkrásnější panny - obřad nejspíše začínal před pyramidou Opeřeného hada - po ukončení bohoslužeb byly dívky naloženy na dřevěný katafalk a v čele průvodu prosebníků byly odneseny po Svaté cestě ke svatyni za zvuku mayských bubnů Tunkulů, rohů z mořských mušlí a oslavných hymnů zpívaných davem - ve svatyni byly dívky naposled rituálně očišťovány kouřem kopálové pryskyřice, načež byly knežími z plošiny před svatyní vhozeny do cenotu - za těly obětovaných dívek poutníci vhazovali do studně další cenné dary pro Yum Kuxe: zlaté a nefritové šperky, kuličky voňavé pryskyřice - prvním průzkumníkem cenotu byl Edward Herbert Thompson - aby mohl provádět průzkum cenotu, přijal úřad konzula USA na Yucatánu - z téhož důvodu musel nejprve od podomků chichenitzenajských indiánů koupit půdu, na které leží cenot a vůbec všechny budovy města - s výzkumem začal okolo r. 1900 ve svých 25 letech a strávil u cenotu skoro celý život - Thompsonův plán na vytěžení cenotu počítá v první fází s vybráním maximálního množství bahna ze dna cenotu námořním bagrem a teprve pro zbytek se Thompson plánuje se dvěma dalšími potápěči ponořit pod hladinu - bagr byl zakoupen v USA a přivezen do přístavu Progreso a poté po částech do Dzitas; z obce Dzitas byl pak zbývajících 25 Km do Chichen Itzá přenesen po částech místními indiány! - po smontování bagr vylovil několik tun hmoty, mezi níž byly postupně objeveny kuličky kopálové pryskyřice, poté zbytky košíku opět s několika sty gramy pryskyřice a několik jiných předmětů; jako důkaz lidských obětí bagr vylovil nejprve jednu a nakonec tři zachovalé lebky asi 17 letých žen

- Thompson později (při vlastních sestupech pod vodu) z cenotu postupně vylovil (pouhým hmatem za naprosté tmy u dna studně) sošky vřezávané z nefritu, 20 zlatých prstenců, 21 zlatých figurek žab, štírů a jiných živočichů, více než 100 zlatých zvonečků, jimž bylo před vhozením do studně vytrženo srdce, 26 zlatých disků s rytinami důležitých okamžiků mayského života a překrásnou zlatou masku. Z dalších cenných nálezů je třeba připomenout zlatou korunu, ozdobenou dvojitým opeřeným hadem, považovanou Thompsonem za nejkrásnější dílo mayských zlatotepců vůbec - všechny poklady Thompsonem nalezené leží v amerikanistickém Peabody Museum na Harvadrově univerzitě 

- Richard Halliburton - dobrodruh a cestovatel, který popularizoval mnohá místa na světě - do širokého povědomí veřejnosti zapsal i Studni smrti v Chichen Itzá, kam z obětní plošiny oblečený skočil (a potom ještě jednou, protože si u hladiny nechal boty)

- Dávalos Hurtado - mexický amerikanista, který jako další prozkoumával odkaz studně smrti - oprávněně totiž nevěřil, že Thomson mohl se svými primitivními prostředky prozkoumat cenot tak důkladně, že na jeho dně nic nezůstalo - cenot nejprve prohledal potrubím, které ze dna studně vysálo většinu hmoty, která pak byla na souši přebrána; po přecedění obsahu dna tímto sacím zařízením prozkoumali dno sportovní potápěči s moderním podvodním vybavením - Hurtadova skupina postupně objevila na dně studně ještě několik stovek uměleckých předmětů, které byly uloženy do Mexického národního muzea (tyto obětiny často pocházely ze vzdálených míst Střední Ameriky a některé dokonce až z Ameriky Jižní - z území dnešní Kolumbie)

 

Atlantické teorie Mayského původu

- tyto nepříliš podložené teorie o původu mayské kultury od civilizace zničené Atlantidy vyslovovalo a vyslovuje řada badatelů (stejně tak, jako řada badatelů vyslovuje teorie o nikoliv náhodné podobnosti mayské kultury a kultury starého Řecka, Egypta, Sýrie, Palestiny a jiných starověkých zemí starého světa - zvláštní je, že jakousi náhodou takové teorie vyslovují skoro všichni, kteří nějakým významným způsobem zasahovali do dějin objevování města Chicem Itzá (zřejmě je tomu tak díky vlivu tohoto dokonalého města na jeho objevitele)

- mezi jinými takové teorie vyslovují: - francouz August Le Plongeon, který se v druhé polovině minulého století zasloužil o odkrytí řady chichenitzajských staveb - svá přesvědčení staví m.j. i na některých náznacích, nalezených v mayském kodexu Popol Vuh (Kniha proroka Jaguára) - kodex napsaný maysky latinkou v době conquesty - a také na některých citacích Zprávy biskupa Diega Landy (která zachycuj velice věrně některé staré indiánské pověsti - diky tomuto prameni bylo nalezeno m.j. několik mayských měst) - Edward Herbert Thompson, první hledač pokladů ze dna Studně smrti - Dr. Paul Schlieman, vnuk slvaného Heinricha Schliemana, objevitele Tróje

 

Dzibilachalatún:-

objeven mexičanem Barrerou Vasqézem (ředitelem Yukatánského muzea) a jeho asistentem Canto Lopézem - poprvé systematičtěji prozkoumán americkými vědci Willis Andrewsem a Goergem Brainerdem v roce 1941 - založen někdy v polovině druhého tisíciletí př. n. l. - 400 dzibilchalatúnských budov pokrývalo plochu asi 48 km2 - ve staré indiánské pověsti o vzniku tohoto města lze opět najít indicie atlanského původu místní kultury

 

stavby

 

-          Stojící chrám - (v základech tohoto chrámu, resp. v základech původní svatyně, která je zabudována do základů dnešního Stojícího chrámu Andrews naletl barevnou keramiky, která sem byla dovezena z Uaxactúnu v prvních stoletích n.l.)

 

-          sacbe - tříkilometrová sacbe, spojující Chrám sedmi sošek a Stojící chrám - sacbe je lemována stélami s vročením (nejčitelnějším je rok 462) - v půli cesty mezi svatyněmi je cenot

 

-          Chrám sedmi sošek - před chrámem stojí stéla s jednoduchým motivem, svědčícím o stáří města - chrám zbudován na zasypané pyramidě - na vrcholu nosné pyramidy stojí svatyně - nad její střechou se zdvihá na mayské poměry neobvyklá věž - v jejích stěnách lze vidět okna (opět jev pro mayské stavitelství neobvyklý) - vnější stěny chrámu zdobí bohaté fasády, na kterých lze rozeznat kraby, mořské ptáky a ryby - uvnitř svatyně byla (Andrewsem) nalezena prohlubeň, ve které bylo objeveno sedm hliněných sošek - každá ze sošek představovala určitou lidskou deformaci – pravděpodobně měli kněžím sloužit k zažehnáváních vrozených deformací, které samy nesly - je však možné, že sošky samy „řídili“ dzibilchalatúmské kneží a jejich obřady – dokladem této verze může být jakýsi magicky  telefon“, který byl tvořen kamennou trubicí, vedoucí od sošek do svatyně - nad vývodem tohoto telefonu se tyčil oltář svatyně z něhož je patrně nejzajímavější medailon, který nese vročení ze začátku 14. stol. n. l.; je tak dokladem o tom, že Dzibilchalatún žil velmi dlouhým životem. Pod svrchní vrstvou medailonu pak byla nalezena vrstva spodní, která opět obsahuje vročení: tentokrát o 600 let starší. Chrám Sedmi sošek tak svému účelu sloužil nejméně 600 let, tatímco celé mohutné Chichen Itzá žilo životem o polovinu kratším - trámy Chrámu Sedmi sošek, vyřezané z nejtvrdšího yukatánského stromu subinche byly měřením na radioizotop uhlíku C14 určeny jako pocházející z období okolo roku 480 n. l. – chrám sedmi sošek tak žil nejméně ne 600, ale 1000 let

 

-          cenot Xlacah (novomáyštinou Staré město) - na rozdíl od chitzenitzenajské studně smrti nezůstaly o cenotu Xlacah žádné písemné zmínky (zatímco i Studni smrti pojednával horlivě např. biskup Landa) – jeho výzkomníci tak zpočátku ani nevěděli, zda šlo o obětní cenot a zda tak má cenu provádět v něm archeologický průzkum – přesto se však (po vzoru Chichen Itzá) rozhodli, že tak učiní - v padesátých letech tak Andrews započal s průzkumem cenotu Xlacah a v roce 1961 provedl další podrobný průzkum - průzkum byl mimořádně náročný jednak pro začnou hloubku cenotu (asi 140 stop) a jednak pro velkou členitost podvodního terénu v cenotu – na dně cenotu se nachází (do konce 60. let) neprozkoumaný tunel - výsledkem Andrewsových průzkumů cenotu bylo vyloveno asi 30 00 předmětů, m.j. desítky hliněných džbánů, dřevěná maska (na první pohled nemayského, spíše afrického původu!), stavební prvky jako sloupy a dveřní překlad (jakoby potvrzující indiánskou pověst o zřícení náčelnického chrámu do cenotu) - výzkumy potvrdili i předpoklad, že cenot byl obětním místem – na jeho dně bylo nelezeno několik ženských kosterních pozůstatků, mezi nimi i typicky mayské zploštělé lebeční kosti - kromě kosterních pozůstatků svědčí o funkci studně jako obětiště i nález flétny, na kterou nejspíše hrál mayský kněží při obětním obřadu (flétna je pokrtyta modrou barvou, které pro maye symbolizovala oběti)

 

historie města - nejstarší stavby byly měřením na radioaktivní uhlík určeny do 3. stol. př. n. l. - některé kosterní pozůstatky však okazují k zajímavému závěru (viz výše), že město bylo založeno pravděpodobně již ve druhém tisíciletí př. n. l. – kým ale zatím nevíme (mayové se  objevují až ve 3. stol. n. l. a ke všemu o stovky Km jižněji, v okolí Usumacinty a v guatemalském Peténu) - zánik města nastává naopak v dobách velmi pozdních - město bylo dokonce obýváno (nikoliv však zřejmě dobýváno) španělskými osadníky, kteří zde žili v míru s místními mayskými obyvateli a předávali jim své náboženství a zvyky, o čemž m.j. svědčí i křesťanská kaple (zasvěcená sv. Uršule), která byla postavena přímo na dzibilchalatúmském náměstí a která nese mayské vročení (!) 1593 - vzhledem k těmto skutečnostem je dvojnásob zvláštní, že o tomto rozsáhlém starém mayském městě nezůstala v latinkou psaných mayských kronikách napsaných po příchodu conquestadorů ani zmínka

 

 

Sacbe Yaxuná

 

Cobá  - mayská silnice, spojující dvě mayská města - výchozím bodem je město Yaxuná, ležící asi 18 Km západně od Chichen Itzáů - poprvé prozkoumána mexickým amerikanistou Alfonsem Villou v r. 1931 - s 12 indiánskými muži částečně očistil a prošel celou trasu silnice za 21 dní - prozkoumal kamenné památníky při jejích okrajích - sacbe měří 99 Km - od Km. 32 do Km 99 je na cestě pouze 1 zákruta; změna směru zde činí 4 stupně od Km 0 do km 32 je takových zákrut 5; změna směru je vždy max. 10 stupňů - zákruty byly projektovány zřejmě v městech, kde sacbe protínala dnes již neexistující indiánská města - tato neústupnost od změny směru byla pravděpodobně vedena mayským zbožštěním matematických (a geometrických) pravidel -neústupnost od změny směru byla leckde vykoupena značným úsilím stavitelů (ti např. raději vedli cestu po hrázi napříč jezerem, než aby se odklonili od rovného směru) - přesně rovného směru bylo zřejmě dosaženo vytyčením s pomocí pyramid: mayští geometři rozdělali na jejich vrcholech oheň a sami stáli na místě, kde silnice momentálně končila; trasu pak vytyčili směrem k ohni na vrcholu pyramidy - šířka silnice je ve všech místech, kterými prochází přesně 10,5 m - sacbe vede nad úrovní terénu; její výška kolísá od 60 ke 250 cm

 

způsob stavby - vnější stěny valu tvoří opracované vápencové bloky - mezi ně byli vloženy neopracované kameny (čím výše, tím menší) - korunu silnice tvořili malé kameny, pokryté rozdrceným vápencem s vodou (tzv. sacsab) - povrch uhladili a zpevnili válcem - na válcování je paradoxní to, že mayové používali válce ke stavbě silnic, nikdy včak nevynalezli princip kola; s pomocí válce tak vystavěli ve své době asi nejdokonalejší silnice na světě, kolem však po nich nikdy nebylo přejeto - takový válec byl nalezen A. Villou nedaleko Cobá - je vytesán z vápence, je 4 m široký, 1,5 m v průměru a váží asi 5 000 Kg - sacbe končí na osmihranném náměstí v Cobá, kde se sbíhá  se třemi dalšími cestami (nikoliv však již tak významnými, jako je tato z Yaxuná - uprostřed náměstí stojí malá pyramida čtvercového půdorysu; od každé z cest vede na její vrchol schodiště ke svatyni tam postavené

 

Cobá bylo pravděpodobně největší křižovatkou mayských cest vůbec - anglický mayolog Eric Thompson zde objevil na 15 dalších sacbe - jedna z nejdůležitějších vede přes málo významné (opevněné) mayské město na pobřeží moře - Xelhá - do (tentokrát významného a stejně tak opevněného) do města (na pobřeží) - Tulum

 

 

Tulum                                                          

maysky znamená opevnění; jako jedno z mále mayským měst je obehnán hradbami    - obdélníkové hradby chrání město ze 3 stran, čtvrtou stranu tvoří vysoký mořský útes - delší strana hradeb měří 450 a kratší 200 m; v hradbách jsou umístěny strážní věže - do města se dá vstoupit jednou z 5 bran - město se původně jmenovalo kvůli své poloze Zamá (svítání) - doba založení města není známa - byla zde objeven astéla s datací, odpovídající r. 564; vzhledem k tomu, že doposud nebyly nalezeny důkazy, že by v širokém okolí Tulumu žili mayové v tak dávné době, mayologové se domnívají, že tato stéla sem byla převezena při nějaké slavnostní příležitosti z Belize (k takovému „stěhování stél“ skutečně občas docházelo) - lze předpokládat, že hlavní rozkvět město prožilo v době toltéckých nájezdů - takovýto předpoklad lze odůvodnit zejména tím, že město je opevněno - mírumilovní mayové před příchodem toltéckých rytířů se válkou a válčením (a čímkoliv s tím souvisejícím) vůbec nezabývali - město tedy obehnal hradbami takřka jistě panovník z mayskotoltécké dynastie někdy po roce 1000 - město bylo obýváno mayi ještě v době příchodu Evropanů - bylo prvním mayským městem, které spatřil a obýval běloch (Gonzalo Guerro a kněz Geronimo de Aguilar, trosečníci z lodě, která vezla vzbouřence z první španěslé osady na americké pevnině v panamském Dariénu; vzbouřenci uprchli s osady tvrdě vedené známým Vasco Nunézem de  Balboa, pozdějším objevitelem Tichého oceánu. Loď vzbouřenců, plovoucích na tehdejší základnu španělské conquesty, ostrov Espana v r. 1511 ztroskotala a tito dva jako poslední přeživší dostali se právě do města Tulum. Guerra později vládce města Kinich propustil, zatímco de Aguilara si pro jeho kněžskou střídmost velmi oblíbil a uznával jej. I Aguilar však město po několika letech pobytu opustil.) - nebylo však nikdy bělochy dobýváno a dobyto - od roku 1518 (kdy se o městu zmiňuje lodní kaplan lodi, které okolu Tulumu projížděla) o městě neexistuje jediná zmínka až do r. 1840

 

stavby - nejskvělejší stavby byly postaveny podél hlavní třídy, procházející městem severojižním směrem mezi S a J branou - z budov na této třídě zachovány kamenný chrám a 4 paláce, obývané zřejmě šlechtou - nejvýstavnějším je Palác (Castillo) Pravého muže města, postavený na nejvyšším místě vysokého břehu  - k přízemnímu podlaží bylo později přistaveno patro se svatyní (vchod střežen sloupy s opeřenými hady - lze tedy lehko odhadnout, kdy byla svatyně postavena) - vnější stěny svatyně zdobí 3 výklenky; v prostředním z nich umístěna socha Klesajícího boha, ztotožňovaného se zapadajícím sluncem

                                                                    

-          krypta - stavba, která měla v mayských poměrech zcela neobyklý účel - sloužila jako mauzoleum - uvnitř zvláštní hrobka ve tvaru kříže - v ramenech kříže jsou pochovány kosterní zbytky zvířat: žraloka, ještěrky, leguána a volavky - uprostřed kříže (který byl pro maye symbolem životadárné kukuřice) jsou pochovány kosterní zbytky člověka, pravděpodobně Pravého muže města

 

-          chrám klesajícího boha - čelní stěna dvoupatrového chrámu tvořena freskami dvouhlavých hadů a mayských bohů kukuřice, deště a soli  - vnitřní stěny chrámu také bohatě zdobeny freskami - fresky na východní stěně svatyně tak např. znázorňují noční nebe, na němž je zřetelná např. Venuše a další kosmická tělesa, mezi nimiž jsou opět znázorněni dvouhlaví hadi

 

-          chrám fresek - stojí na východní straně hlavní třídy -  také k němu bylo později přistavěno druhé patro - zdoben freskami, které patří mezi trojici nejvýznamnějších pozůstatků mayského výtvarného umění:

 

 

 

Ostrov Conzumel:       

existuje teorie o stěhování mayů na východ za sluncem, které bylo předmětem nábožné úcty (Diaz Bolio) - nelze s jistotou prohlásit, že mayové se na Yucatán přistěhovali za sluncem (stejně tak to ovšem nelze ani vyvrátit) - faktem je, že slunce bylo předmětem náboženského uctívání mayů, dokonce bylo zřejmě na prvním místě v jejich pateonu - právě jemu (Slunci) přinášeli lidské oběti, aby se posilnilo po vyčerpávající cestě oblohou - kněží si říkali Ah Kinové, což znamená Služebníci slunce - mayové si o Slunci mysleli, že nejprve sídlilo se svou manželkou Lunou na zemi; poté vystoupili na oblohu; jako trest za manželskou nevázanost Luny ji Slunce vyrazilo jedno oko - proto Lune září daleko méně, než Slunce; když dochází mezi Sluncem a Lunou k dalším manželským hádkám, nastává zatmění - místem nejblíže ke slunci, nejvýchodnější enklávou mayského království je ostrov Conzumel - většina Archeologických památek Conzumelu je ve špatném stavu - veškeré stavby zde jsou velmi jednoduché; svatyni obvykle tvoří jen jedna místnost - ostrov se maysky jmenoval Ah Cuzamil Petén (Vlašťovčí ostrov) - mayové zde totiž vedle slunce vzývali i jakousi Svatou trojici, kterou tvořili: - Teel Cozam - bohyně s vlašťovčíma nohama - Ahulneb - bůh s lukem - Ixchel - ochránkyně všeho ženského, protektorka těhotenství, porodů a mateřství, patronka ženských prací, žena boha Itzamny - na ostrov směřovalo množství poutnic (zejména v těhotenství, což bylo ostatně skoro pořád), aby se zde poklonili své ochránkni - patronce ostrova patřila většina zdejších chrámů a soch - patřila jí také věštírna (snad jediná v mayském světě) - prostřednictvím kněží zde dávala odpovědi na otázky, týkající se ženských záležitostí - zajímavou stavbou, zasvěcenou bezpochyby slunci je svatyně Cinco Puertas (Pět bran) - leží na nejvýchodnějším místě ostrova (a tím i nejvýchodnějším místě mayské říše), v blízkosti dnešního majáku na myslu Celaraín - svatyně má opět pouze jednu místnost obdélníkového půdorysu střecha je tvořena na maye ojedinělým způsobem: je kupolovitá ve tvaru obrovské mušle (na každé straně budovy navíc obrovskou umělou mušli zdobí ještě jedna mušle skutečná)

 

 

 

 

Mayské výtvarné uměni (trojice měst s nejvýznamnější freskovou výzdobou)

 

Bonampak - město v Lacandonském pralese - objeven až v roce 1946 sběrači chicle ve službách United Fruit Co. (Carl Frey, John Bourne, Acasio Chan, Giles Healey) - z vnějšku nejméně půvabná budova obsahuje na dvanácti stěnách tří místností pásy fresek, znázorňující život města - čtou se jako mayské hieroglyfy odleva doprava - představují nejstarší etapu mayského malířství - v každé z místností znázorněn příběh - v první místnosti jsou vyobrazeny přípravy k tanci na počest boha země - druhá místnost předvádí útok bojovníků na malou vesnici, zajetí jejích obyvatel a soud nad zajatci - třetí místnost znázorňuje taneční slavnost - technika: - do mokrého základu nakresleny obrysy - obrysy pak namalovány světle červenou, jinde pak černou barvou - plochy následně vyplněny 10 dalšími barvami

 

Chichén Itzá - fresky zde zdobí Chrám válečníků a Svatyni jaguárů - díla pocházejí ze střední etapy mayského výtvarného umění (jsou o dost mladší, než ty v Bonampaku) - i zde fresky vyprávějí příběhy - freska ve Chrámu válečníků popisuje námořní bitvu - freska ve Svatyni jaguárů popisu pozemní útok toltéckých rytířů (opatrovaných mocným Quetzalcoatlem, namalovaným nad jejich hlavami) na mayskou vesnici - další freska ve Chrámu válečníků zachycuje neobvykle mírovou atmosféru v mayské přímořské osadě: - ženy perou prádlo a rozpráví spolu - muže, nesoucího na zádech těžké břemeno - muži rybaří vždy po třech v kanoích z jednoho kusu dřeva - kolem nich ve vodě se to hemží rybami, želvami a kraby- z chrámu ve vesnici vystupuje ochránce tohoto míru - Opeřený had

 

Tulum - fresky zdobí Chrám fresek a Chrám Klesajícího boha - představují třetí, poslední etapu mayského malířství - nevyprávějí tentokrát žádný příběh, jsou ryze symbolické - realistické obrazy představují symbol božstev mayského panteonu

 

 


* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *