Národy Mesoameriky


první obyvatele přišli do Ameriky od severu, pravděpodobně přes ledovcem pokrytou Beringovu úžinu z Asie někdy v několika vlnách, z nichž první proběhla asi před 30 000 lety a poslední cca. před 12 000 lety - tito původní obyvatelé si z Asie přináší svůj způsob života, živí se převážně lovem a postupně (a pomalu) se počínají samostatně vyvíjet -  okolo roku 5000 př. n. l.  dochází k cílenému pěstování kukuřice a tím ke změně života středoamerických indiánů směrem k životu usazeného zemědělce, čímž se otvírá prostor ke vzniku význačných kultur, náboženství a států - tzv. primitivní období trvá dalších asi 3500 let a přechází okolo roku 1500 př. n. l. v tzv. období předklasické (archaické) – na konci tohoto předklasického období je již zemědělský způsob života v Mesoamerice pevně zakotven

 

Olmékové

-          na začátku předklasického období vzniká kultura Olméků, jejím sídlem je tzv. Olmecan, který zahrnuje převážně mexický stát Veracruz

 

-          Olméky lze považovat za nejstarší vysokou kulturu předkolumbovské ameriky, která plně žila bezesporu již v 8. Stol. př. n. l. a ve svém vývoji o stovky a tisíce let předběhla kultury ostatní - mezi „vynálezy“ Olmécké kultury lze zařadit početní systém, systém jeho zápisu, kalendářní systém a jeho zápis, stély a jeiich datování (nestarší datum pocházející od Olméků a nestarší známé psané americké datum vůbec odpovídá našemu r. 162 př. n. l.). Nejvýznamnějším vynálezem Olméků je pak vynález (hieroglyfického) písma, jež např. v Jižní Americe nebylo známo až do příchodu conquestadorů (tedy ani o 2 tisíce let později) – toto písmo se stalo základem pro pozdější písmo mayské (zhruba 35% Olméckých znaků lze považovat za archaické varianty hieroglyfů mayských) a společné znaky lze nalézt I v písmu Zapotéků, třetím ze tří nejstarších amerických písem.

 

-          Omlékové jsou nejspíše m.j. tvůrci nestarší mesoamerické pyramidy v Cuicuilcu (nedaleko Mexico City) - pyramida měla kruhový půdorys a průměr 135m - kolem pyramidy byly paprskovitě rozloženy desítky hrobů - stejně tak byla objevena spojitost mezi Olméky a slavným pohřebištěm v Tlatilcu - tato skutečnost je poměrně zvláštní vzhledem ke dvěma důvodům: - lokalita je poměrně vzdálena od středu Olmecanu, který zřejmě ležel ve státě Veracruz (La Venta, Tres Zapotes, San Lorenzo) – což platí stejně i pro pyramidu v Cuiculcu - pohřebiště je z mnoha hledisek pohřebištěm lokální indiánské kultury, nikoliv olbřímí kultury olmécké: nikde není stopy po typicky olméckých monumentech, jako obrovských megalitických hlavách, stélách a stavbách vůbec – Olmécký vliv však je přesto patrný, i když bez veškeré monumentality, jakoby skrytu (nalezená zobrazení vrcholné olmécké symboliky – boha jaguára)  - vysvětlení přin0áší ve své teorii amerikanista Miguel Covarubias, který první vyslovil názor, že Olmékové založili ve středním Mexiku své kolonie (jako např. Tlatilco), v nichž sami představovali jen úzkou vládnoucí vrstvu a  původní místní zemědělští obyvatelé pak představují vrstvu nižšího obyvatelstva. Olmékové tímto svým vlivem značně urychlují vývoj v celém Mexickém údolí a vytvářejí tak zde podmínky pro vznik prvních vysokých kultur. Sami se pak z dějin Mesoamerických indiánů vytrácejí i se svým centrálním náboženským symbolem – všemocným jaguárem.

 

-          olmécká kultury zaniká v 6 stol. n. l. (posledním zachovaným olméckým datem je r. 593). Na tuto vysokou kulturu ve stejné oblasti (Veracruz) navazuje nová, i když ne tak významná kultura Totonaků

 

 

Totonakové

-          stejně jako Olmékové sídlili ve státě Veracruz, a to zejména v sousedství dnešního stejnojmenného města - vznik kultury okolo r. 600, trvání až do 15. stol.  - Totonakové žijí v řadě vesnic a v několika městech, která však nejsou spojena v nějakou říši – každou vesnici spravuje rodový náčelník

 

-          nejdůležitějšími totonackými městy jsou Cempoala, Tajím a Jalapa

 

-          Cempoala - hlavní náboženské budovy představují komplex asi 5000 m2 - rituálními centry města jsou dvě pyramidy - další důležitou stavbou je chrám lebek

 

-          Tajín - původní náboženské středisko totonaků (než se jím stala Cempoala) - osídlen od vzniku kultury v 6 stol. do 13. stol. - hlavní stavbou města je sedmiposchoďová pyramida, zdobená reliéfy hadů s 365 schody, symbolizujícími počet dnů v roce

 

 

Huastékové

-          třetí z kultur, vyrostlých u Mexického zálivu (Culturas de Golfo) - kultura vzniká ve druhé polovině 11. stol. na severu totonackého území (S od řeky Tuxpan) - lze najít jazykovou příbuznost Huastéků Mayům – kulturně však stojí mnohem níže, a to nejen v porovnání s Mayi, ale i s jejich předchůdci Olméky a jejich následovníky (svými sousedy) Totonaky - tento národ se do dějin Mesoameriky zapsal jako národ krutých válečníků, který svou neobyčejnou bojovou vervou až zuřivostí a krutostí dokázal udolat i např. vojska bojovných Aztéků (v roce 1481) či španělských dobyvatelů (1519)

 

-          huastécká architektura nedosáhla příliš vysokého stupně vývoje: zajímavým rysem huastécké architektury však je odpor huastéků ke všem přímkám, úhlům a rohům; většina huastéckých staveb má kruhový půdorys a musel-li již stavitel postavit roh, zaoblil alespoň jeho hrany

 

 

Kultura Teotihuacánská

 

-          objevuje se ve středním mexiku na Mesetě (42 Km od Mexico city) v 1. stol. n. l., zaniká bez zjevných důvodů koncem 7. stol - původní  název kultury neznáme: současné označení (Teotihuacan) je aztécké a znamená: Místo, kde se člověk mění v Boha

 

-          Teotihuacan je největším náboženským střediskem předkolumbovského mexika (bez mayské oblasti), alespoň pokud možno soudit podle dochovaných architektonických památek - jeho velikost ohromila i Aztéky (kteří přitom dokázali vybudovat ve velmi krátkém čase rozlehlou metropoli Tenochtitlán), kteří se domnívali, že město vystavěli ti, kteří obývali svět před Toltéky, t.j. Obři - podle představ Aztéků se v Teotuhuacanu narodilo Slunce a Měsíc - otázkou je, kdo vůbec Teotihucan skutečně postavil - někteří vědci se domnívají, že Teotihucanci byli původními Toltéky (klasičtí či teotihuacanští Toltéci) - možné je, že Teotihucanci nebyli vůbec národem, že je dokonce nespojovala ani společná řeč – jediné, co měli bezesporu společné byly náboženské představy - bezesporu byli teotihuacanci navíc dobrými zemědělci (pěstovali kukuřici, bavlník, fazole), hrnčíři, malíři, tkalci, tvůrci překrásných polodrahokamových mozaik

 

-          v čele společnosti stojí jediný vládce, který je I nejvyšším představitelem kultu (náboženství hrálo v životě teotihuacanců bezesporu značnou roli, snad dokonce větší, než v případě jiných teokracií Mesoameriky) - mezi hlavní božstva Teotihuacanců patří:

                                                                            - Tlaloc, bůh deště (hlavní bůh, jemuž byl Teotihuacan zasvěcen)

- Quetzalcoaltl (v náboženství teotihuacanců je jednou ze stylizací boha deště)

- Xolotl, klesající bůh (bůh zapadajícího slunce)

 

-          stavby Teotihuacanu - osou města je široký bulvár, obřadní avenida, nazývaná později Aztéky Mixcoatli (třída mrtvých), podél níž se tyčí pyramidy, největší v Americe  - Sluneční pyramida – největší pyramida Ameriky, v obvodu měří 1000 m a vysoká je 63 m - Měsíční pyramida - Quetzalcoatlova pyramida – ozdobena reliéfem 365 opeřených hadích hlav

 

Toltékové, Tula                                                               

-          kultura se objevuje v 7. Století (první král toltécké dynastie nastupuje na trůn kolem r. 720, zaniká v první polovině 12. století) - jsou považování za nejvyšší kulturu Mexica (bez Mayské oblasti, pochopitelně) – dokonce i Aztékové se před nimi sklánějí a prohlašují je za své předky (slovo Tolték bylo později Aztéky používáno v synonimickém významu jako umělec, budovatel, architekt) - jedním z nejvýznamnějších Toltéků je Ce Atl Topilzin (Quetzcoatl), který později výrazně ovlivnil mayskou kulturu

 

-          stavby Tuly - pyramida Jitřenky - pětipatrová pyramida se čtvercovou základnou (43 x 43 m), ozdobená reliéfy opeřeného hada a orla - široká vstupní brána je ozdobena dvěma kamennými sloupy, zakončenými hlavami opeřených hadů - sloupy svatyně tvoří 8 pětimetrových soch atlantů, navzájem spojených - ve svatyni nalezena obětní socha Chac-Moola

 

-          po opuštění Tuly se toltékové rozcházejí po celém Mexiku: část z nich se usazuje pod jménem Calhuové u jezera Texcoca nedaleko dnešního Mexico City a zakládají tam osadu Calhuacan; další část ovlivňuje svou přítomností vývoj v zapotécko-mixtécké Oaxaca. Další konečně na konci 12. Stol. odcházejí až do dnešní Guatemaly, El Salvadoru a Nicaraguy, kde se usazují po jménem Pipilové

 

 

Zapotékové, Mote Albán

-          Monte Albán byla jedna z největším metropolí předkolumbovské Ameriky vůbec - nejdůležitější stavby obklopují obrovské náměstí – mezi nejdůležitější montealbánské objevy však patří nesmírně bohaté hroby, kterých bylo objeveno na 150: - hroby byly budovány zasloužilým mrtvým, a to zásadně pod zemí; uzavírány byly velkým kamenným kvádrem - hrobky byly ozdobeny bohatými nástěnnými malbami a zaplněny desítkami nádob s vyobrazeními bohů - nejznamenitějším nálezem pak byla hrobka č. 7, kde bylo nalezeno na 500 uměleckých předmětu nesmírné umělecké ceny - náhrdelníky z perel o velikosti malého vejce, obsidiánové a nefritové náušnice, zlaté náramky, náhrdelníky složené z 900 článků, zlatá tabatěrka, tyrkysové ozdoby, šperky z mušlí a ze stříbra – a také urny I lidské lebky, vytesané z čistého horského křišťálu (jeden z nejtvrdších materiálů vůbec) - do tohoto hrobu však byl pochován nikoli zapotécký, ale mixtécký vládce Monte Albánu: Mixtéci totiž Zapotéky ve 14. století vytlačili

 

-          Yoopa (Mitla) - tuto metropoli si Zapotékové založili po vytlačení z Monte Albánu Mixtéky - podle zapotéckých náboženských představ se na místě, kde Mitla vznikla nacházela brána do podsvětí - stavby - Palác sloupů, Severní palác, Jižní palác - na rozdíl od většiny ostatních stavem mexické předkolumbovské architektury nebyly tyto paláce patrové, ale rostly horizontálně - ozdobeny vlysy, mozaikami z bílých kamenů a nádhernými nástěnnými malbami - typickou ozdobou místních staveb je stupňovitá spirála, nazývaná xicalcolihqui (ozdoba na tykve), která byla ve skutečnosti krajně zjednodušeným motivem hlavy opeřeného hada - jedním ze základních rysů zapotécké kultury byla znalost (hieroglyfického) písma - některé hieroglyfy se podařilo dešifrovat, většina však známa není - známe zapotécké číslovky, které jsou, stejně jako u Mayů, psány čárkami a tečkami - zapotécké písmo bylo bezesporu silně ovlivněno olméckým, vyvíjelo se však dál samostatně a tak je většina glyfů odlišných jak od olméckého, tak i od mayského písma. Zásadně se pak odlišuje od písma sousedních Mixtéků.

 

 

Mixtékové

-          první stopy v 7. století, teprve po styku s toltéckou kulturou (toltékové se po opuštění Tuly usadili právě v zemi Mixtéků) dochází k závratnému kulturnímu rozvoji – zároveň však (protože Mixtékové nevytvářeli nikdy, na rozdíl od Zapotéků a většiny jiných) centralizovanou říši, využili některé toltécké rodiny svého vlivu a absence centrální moci a stali se vládci některých toltéckých  správních celků - centrem kultu bylo město Achiutla, kde byl v centrálním chrámu umístěn obrovský smaragd, zvaný mixtéky Srdce národa a který symbolizoval svatou nadstátní jednotu Mixtéků - po mixtécích se nezachovaly žádné architektonické skvosty – mixtékové vynikali spíše např. v metalurgii - mixtékové vytvořili vlastní piktografické písmo, které se podařilo dešifrovat (a zároveň se zachovaly i mixtécké kodexy) – máme tak velmi dobrou představu o životě tohoto národa, a to od r. 692 (založení první královské dynastie) až do r. 1642, tedy v období skoro 1000 let  mixtécké písmo později převzali i Aztékové; stejně tak i v rozvoj aztéckých uměleckých řemesel byl podnícen mixtéckým vzorem

 

 

Chichimecové

-          zaplnili vakuum na mexické Mesetě po rozpadu toltécké říše - původně skupina nekulturních kočovných kmenů, vedených náčelníkem Xolotlem - definitivně porazili zbytky toltéků  a usadili se ve středu Mesety u Mexických jezer, kde na malém pahorku založili město Xoloc (Xolotlovo město) asi 14 Km od dnešního města Mexika, později přenesou své sídlo do Tenayuca na západním břehu jezera - primitivní Chichimekové vstřebávají během několika desítek let kulturu přemožených Toltéků a později je dokonce kulturně předstihnou - k obzvláště velkému rozvoji dochází za 4. krále Quantzina (1298 - 1357), který učinil několik činů historického významu: 

 

1.                                                                                      přenesl sídlo říše z Tenayuca  do Texcoca

2.                                                                                      do svého stoličního města pozval skupinu Mixtéckých intelektuálů, aby Chichimeky naučili znát písmo a kalendář

3.                                                                                      vyslal posly k Chichimeckým příbuzným, kteří ještě zůstali „doma“ na severu Mexika a přemluvil je, aby se rovněž odstěhovali na Mesetu a posílili tak moc tamních Chichimeků - severní Chichimekové této výzvy uposlechli a skutečně přesílili na jih (jedni do Texcoca a druzí do oblasti Sierra Neveda, kde si později utořili vlastní stát - Tlascalu)

4.                                                                                      provedl jazykovou reformu, při níž se Chichimekové vzdali své mateřštiny a přijali pro sebe nový jazyk - jazyk culhuanských Toltéků (touto reformou pak nevědomky otevřel dveře pozdějšímu zblížení Chichimeků s Aztéky)

 

 

Aztékové

-          r. 1068 se pozvedli ze své pravlasti, Aztlanu (neznámo kde, nejspíše však ostrov ve velkém jezeře) a vyrazili pod vedením svého legendárního panovníka Mexitliho (po něm si říkali Mexicové) na pouť do stř. Mexika; cestou se mnohokrát na dlouhou dobu zastavovali a ve svých zastávkách si vytvářeli dočasné osady - cestou mimo jiné poznali Tulu (již 86 let opuštěnou), kam dorazili roku 1146 - nedaleko rozvalin se usadili na 12 let a styk s Toltéky, dosud v okolí Tuly sídlícími - Mexicové a Toltékové byly jazykově blízce příbuznými kmeny - je velmi kulturně obohatil; na Mesetu do oblasti Mexických jezer dorazili Mexicové r. 1256 a usadili se pod vedením náčelníka Tenocha (od toho třetí jméno Aztéků - Tenochca) na pahorku Chapultepec (Hora lučních kobylek)

 

-          Aztékové však vzhledem k aktivitě, která se v oblasti jezera Texcoca rozvinula již mnoho let před jejich příchodem neměli lehký život. V oblasti již např. sídlili Tepanekové ve městě Azcapotolzo,  Chichimecové ve městě Texcocu, zbytky toltéckých kmenů ve městě Caljuacanu a řada dalších kmenů v desítkách měst a vesnic. Postavení Aztéků tedy bylo v této době závislá a Aztékové byli vazaly ovládajících kmenů, což bylo ekonomicky značně vyčerpávající toto postavení Aztéků se nezměnilo ani 70 let po jejich příchodu; proto se r. 1325 rozhodli změnit způsob života a zbavit se tak závislosti - a přesunuli své sídlo na ostrov ve středu jezera Texcoca, kde založili osadu Tenochtitlan

 

-          v centru Tenochtitlanu postavili svatyni, od které vedli pomyslné line na 4 světové strany a rozdělili tak město na 4 části (Cuepopan, Teopan, Maoyotlan a Aztacalco), kde se pak usídlili 4 aztécké frátrie (rody) - na ostrově chyběl prakticky veškerý stavební materiál a tak Aztékové museli vše kupovat a dovážet z osad na břehu - na ostrově byl i nedostatek půdy - ten Aztékové vyřešili tak, že postavili jakési plovoucí zahrady (chinampa) ze spojených větví stromů, proutí a úrodné hlíny. Takto získaná půda byla až neuvěřitelně úrodná. - konečně na ostrově byl (jezero Texcoco je slané) nedostatek pitné vody: i tu tedy museli Aztékové kupovat z osad na břehu jezera a dovážet ji ve speciálních cisternových lodích - úspěch aztéckého způsobu života byl trnem v oku pobřežních usedlíků - nakonec mocný městský stát Acolnahuac, který si činil nárok na tu část jezera, ve které se nacházel Tenochtitlan, donutil Aztéky vojenskou mocí uznat opět svou závislost a platit Acolnahuacu tribut - tak se tedy Aztékové ani přesídlením do ostrovního města Tenochtitlanu prozatím nezbavili závislého postavení

 

-          navíc t. 1338 dochází k rozepřím mezi aztéckými rody, který vrcholí odchodem nespokojenců z Tenochtitlanu a založení nového města na sousedním ostrově Tlateloco - tak aztékové ztrácí i vnitřní jednotu a jejich i tak nevelká síla se štěpí

 

-          ve 20. letech 15. století využili Mexicové války pobřežních kmenů Atzapotzalca a Texcoca a postavili jedno ze svých nejslavnějších děl - hráz mezi ostrovním Tenochtitlanem a pobřežím, čímž se znančně usnadnilo zásobování ostrova

 

-          ve 30. letech 15. století vypukl válečný konflikt, ve kterém nejprve zaútočili Aztapozalkové na Aztéky, ke který se ovšem přidali obyvatelé ostatních pobřežních městských států (z obavy před rostoucím vlivem Atzapozalka), následně se hra obrátila a Aztékově jsou v čele spojeneckých vojsk útočníky a Atzapozalko se (neúspěšně) brání útoky aliance; po vyhraném konfliktu si Aztékové uvědomují svou pořád ještě nedostatečně pevnou pozici k ovládnutí oblasti a nabízejí spřízněným městským státům (členům vojenské aliance s Aztéky) Texcocu (Toltékové) a Tlacopanu (Tepanekové) vytvoření konfederace - tato nabídka je přijata a jmenované státy vytvářejí jakýsi trojspolek - formální rovnoprávnost všech tří členů federace, fakticky však „první housle“ hrají od počátku Aztékové - hlavním městem konfederace je Tenochtitlán - ve vnitřní politice jsou všichni členové trojspolku nezávislí - zahraniční politiku a zejména vojenské otázky (stejně jako jiné významné otázky) spolu však konzultují a koordinují - záležitosti konfederace řídí „nejvyšší rada“, složená ze zástupců rodové aristokracie jednotlivých městských států a králů měst, hueytlatoanů; jednotlivá města si rozdělují působnosti: - Texcoco je zodpovědní za zákonodárství konfederace a za veřejné stavby      -Tlacopan odpovídá za umění a řemesla - Tenichtitlán odpovídá za zahraniční politiku konfederace, rozhodování ve sporech vzniklých mezi členy konfederace a místní hueytlatoan je nejvyšším velitelem vojsk konfederace - v pozdější době Tlacopan zcela ztrácí na významu a Texcoco se stává centrem umění a vědy

 

-           Aztékové si (formálně jménem konfederace) podmanili obrovskou část území Mexika a na přelomu 15. a 16. století vytvořili v Mexiku říši, která sahala od oceánu k oceánu. Sami Aztékové byli však soustředěni pouze v Tenochtitlánu - zbytek říše, tvořený celkem 38 protektoráty byl součástí Aztécké říše jen formálně a ve skutečnosti s Aztéckým Tenochtitlánem netvořil žádnou organickou jednotu. Aztékové se totiž ve svých protektorátech omezovali pouze na to, že území prohlásili formálně závislým a donutili jej platit Tenochtitlánu tributy. Prakticky ve všem ostatním však tenochci ponechali protektorátním územím svobodu. V územích protektorátů dokonce vládli (se souhlasem Tenochtitlánu, pochopitelně) místní vládci. V centrech jednotlivých území však sídlili také petacalcatlové, tenochtitlánští guvernéři, kteří usměrňovali místní vládce protektorátních území tak, aby se ve své politice neodchýlili od zájmů tenochtitlánu a zejména, aby území řádně a včas odváděla povinné dávky Tenochtitlánu. Samotným výběrem tributu byl pověřen rozsáhlý úřednický aparát tzv. calpicquiů. Poslušnost obyvatel protektorátů pak zajišťovaly posádky armád konfederace (Tenochtitlánu), umístěné na strategických místech. Mimochodem - síla aztécké armády byla v dobách Cortézových (podle odhadů španělských dobyvatelů) asi 150 000 mužů - takovou lidskou silou nedisponovala žádná z armád soudobé Evropy. - roku 1515 po smrti proaztéckého panovníka Texcoca Nezahualpilliho (který si za svého života nezvolil nástupce) aztékové v Texcocu dosazují na trůn jeho syna, stejně proaztéckého Cacamu - k velké nelibosti obyvatel Texcoca. Tento klín, který rozdělil jednotu konfederace byl později (spolu s pochopitelnou absencí podpory Tenochtitlánu oněmi 38 protektoráty) jednou z příčin, která významně ovlivnila průběh a konečný výsledek zápasu mocné aztécké říše s vojsky španělských conquestadorů

 

-          aztécká společnost - tecuchtli (páni): -  postavení bylo patrné již ze jména, ke kterému byl připojován přídomek „tzin“ (podobně, jako nepř. v německy mluvících zemích von) - v Tenochtitlanu samém byli v postavení tecuchtli (pánů) v první řadě náčelníci 20 tradičních aztéckých rodů, calpulli - tato funkce byla nejdříve volená, později se postupně přešlo k rodové dědičnosti této funkce  vzhledem k tomu, že u Aztéků neexistovalo neomezené soukromé vlastnictví, poskytoval šlechtici všechny požitky stát - každý z dvaceti aztéckých rodů měl navíc jednoho delegáta v rodovém parlamentu (tlatoacanu), tzv. řečníky neboli tlatoacany - tento parlament formálně volil aztéckého panovníka (tlacetuchtliho), který byl jedním ze tří tlacetuchtli trojspolku - konfederace (jak již bylo řečeno výše, od začátku konfederace byl tenochtitlánský tlacetuchtli panovníkem v konfederaci nejdůležitějším); ve skutečnosti si však tlacetuchtli vybíral již za svého živo svého následovníka (formálně byl však institut volby tlacetuchtliho tlatoacanem zachován so posledních dní říše) - ve stínu tlacetuchtliho stál místokrál, cihuacoatl - ten přebíral vedení státu v případě panovníkovy nepřítomnosti a i za jeho přítomnosti vlastně řídil vnitřní záležitosti státu; byl zároveň předsedou nejvyššího soudu, který spolu s ním tvořilo 13 dalších vážených mužů - mecehualtin (pracující) - hlavní povoláním Aztéků bylo zemědělství - každé rodině byl z rodové půdy (calpoalli) přidělován kus půdy k obdělávání a k obživě (tlallilli) - hlavní pěstovanou plodinou byla kukuřice, dále pak agáve (z jejích listů byla získávána šťáva, která kvašením zrála v kořalku octlí), fazole, paprika či kakaovník, z něhož byl připravován nápoj, aztécky nazývaný chocolatl (čokoláda) - hlavním nástrojem byla dřevěná motyka coa - vedle obdělávání půdy byla druhou povinností mecehualliho služba v armádě trojspolku (která byla nejen nejčestnější povinností a nejlepší oslavou bohů, ale také nejzábavnější hrou a jedinou možností, jak si mohl řadový občan dopomoci k povýšení do šlechtického stavu) - tlamatli (ruka, která nemá půdu) - rolníci, kteří byli z nějakého důvodu zbaveni nároku na tlallilli a nabízeli tak svou práci svým šťastnějším soukmenovcům - k této skupině opovrhovaných, avšak osobně svobodných obyvatel patřili také prostitutky (ahuianime) nebo homosexuálové (cuiloni) - tlatlacotin (otroci) - otroky byli jednak Aztékové, kteří se do otroctví dostali buď trestem za spáchaný zločin nebo proto, že se prodali svým bohatším soukmenovcům aby např. vyřešili finanční situaci své rodiny; tito aztéčtí otroci se mohli po čase vlastní prací (nebo penězi) z otroctví vykoupit - dále byli otroky neaztékové - zejména váleční zajatci, kteří byli aztéckými vojsky přivlečeni (většina zajatců však skončila jako krvavé oběti aztéckého náboženského ritu) - pochteca (obchodníci) - stojí mimo společenský žebříček: sídlí ve zvláštní čtvrti Tenochtitlánu, žení se pouze mezi sebou a pouze jejich děti se znovu stávají obchodníky -byli velmi váženou vrstvou obyvatel, jež byli vládci Tenochtitlánu vysoce ceněni jednak díky zprávám, které jim přinášeli a jednak kvůli ekonomickému prospěch, který přinášeli celému Tenochtitlánu - hlavním aztéckým tržištěm bylo druhé aztécké město, Tlatelolco

 

-           vedení války - válečné tažení Aztéků bylo podřízeno pevným pravidlům - Aztékové považovali bleskovou útočnou válku (zejména vůči slaběji vyzbrojenému a nepřipravenému protivníku) za nečestnou; proto vypracovali podrobnou proceduru vyhlašování války, jíž se bezpodmínečně řídili: - samotnému vyhlášení války předcházelo vyslání poselství, které mělo potenciálního protivníka přesvědčit, aby se dobrovolně poddal konfederaci a odváděl jí stanovený tribut; pokud město požadavky odmítlo splnit, předal mu posel štíty a kopí, „abyste nemohli říkat, že jsme vás napadli, aniž jste se měli čím bránit“ - pokud město přesto neuposlechlo, byl k němu po třiceti dnech vyslán, „zvláštní vyjednavač“, který pokračoval v psychologické „válce slov“ - pokud ani tentokráte město neuposlechlo, byl mu vyhlášen válečná stav - k útoku samému došlo však až později, v den, který byl kněžími určen až šťastný - útok byl precizně strategicky, opírajíce se přitom o zprávy obchodníků a navíc i skutečné placené zpravodajské služby - útok byl považován za zakončený po dobytí hlavního chrámu nepřítele - tehdy vyslali obvykle své poselství poražení, „uznávajíc svou vinu a prosíc konfederaci o převzetí ochranu nad územím poražených“ - ve válce používali Aztékové pro boj zblízka nejčastěji dřevěná kopí s obsidiánovou špicí; voják se pak bránil dřevěným štítem potaženým koží (důstojníci používali navíc dřevěnou přílbu); pro boj zdálky používala aztécká vojska luk a šíp - Aztékové však preferovali boj zblízka, který umožňoval dosáhnout jednoho z hlavních účelů aztéckých výbojů: přivést domů válečné zajatce za účelem zotročení či obětování

 

-          vzdělávací soustava - Aztékové zavedli státní školy dvojího druhu: - calmecac - škola pro chlapce z panských rodin, kteří byli předurčeni pro kněžskou dráhu či kteří se měli stát důstojníky nebo hodnostáři kmene - hlavními předměty bylo aztécké náboženství, organizace a dějiny říše, psaní, čtení, počítání, astronomie, astrologie, psaní veršů, řečnictví - škola byla organizována „klášterní“ formou - telpuchcalli - výuka byla zaměřena především na dějiny Aztéků, zemědělské ráce, řemesla a výcvik dětí v zacházení se zbraní - učiteli byli vojáci - součástí učebního programu byla účast na výstavbě veřejně prospěšných děl

 

-          věda a kultura

 

-          filozofie - z nepřímých důkazů můžeme usuzovat na existenci uceleného filozofického systému

 

-          medicína - dosahuje vyšší úrovně, než v soudobé Evropě

 

-          astronomie - aztécký sluneční rok (xiuhitl) měl 365 dní - na rozdíl od mayského kalendáře, obsahujícího důmyslný systém korekcí, které opravovaly délku roku tak, aby byl vyrovnán přesah přes 365 dní s takovou přesností, že se mayský sluneční rok přiblížil astronomickému roku s odchylkou 1/1000 dne, aztécký kalendář takovéto korekce postrádal a byl tak ve vztahu ke skutečné délce astronomického roku velmi nepřesný - aztécký rok byl rozdělen na 18 měsíců po 20 dnech, k nimž se na konci roku přidávalo ještě 5 nešťastných dní; každý měsíc v roce měl své jméno. Rovněž každý den měl své jméno a znak (glyf). Tak šly dny v měsíci v pořadí: aligátor, vítr, dům, ještěrka, had, smrt, jelen, králík, voda, pes, opice, třtina, tráva, pardál, orel, sup, pohyb, nůž, déšť, květ. Jméno každého dne pak bylo spojeno s božstvem. Rovněž každá hodina dne i noci měla své jméno a boha. - nejvyšším cyklem aztéckého kalendáře bylo období 4 x 13 roků - 52 let; na konci tohoto období očekávali Aztékové příchod zničující katastrofy

 

-          písmo -  Aztékové psali buď na vydělanou jelení kůži nebo na zvláštní papír, vyrobený z agave - písmo bylo piktografické, kde znaky různých věcí seřazená za sebou dávali dohromady nová slova - písmo bylo převzato od Mixtéků - stejně tak byly od Mixtéků převzaty i číslice

 

-          literatura - velmi vyspělá, čítající mnoha žánrů (didaktická rozprava, drama, próza, poezie) - nejvíce ceněna byla (a později byla bezmála výlučně pěstovaným žánrem) poezie, z níž opět na nejvyšší místo byly kladeny zejména náboženské hymny - za texcockého vládce Nezahualcoyotla (Texcoco bylo vůbec - jak již bylo uvedeno - kulturním centrem říše) byly dokonce pořádány každoročně básnické soutěže jehož výtěž byl vyznamenáván jakýmisi „státními cenami“ - Aztékové, jak již bylo řečeno, byli ve vědních a uměleckých oborech v mnohém značně ovlivněni Toltéky - toto ovlivnění si také sami uvědomovali a vše umělecké bylo Aztéky nazýváno „toltéckým“; ve skutečnosti nelze kromě toltéckého vlivu opominout i vliv mixtécký, který se (mimo písma a číslovek) nejvýrazněji projevil ve zlatotepectví, kterážto dovednost byla Aztéky převzata právě od Mixtéků

 

-          architektura - málo dochovaných památek (základy aztéckých chrámů ve městě Mexiku, městské hradby v Neyotlu, okrouhlý chrám v Calixtlahuace, skalní chrám v Malinalcu) - Tenochtitlan dosahoval ve své době nevídané velikosti: za španělských conquestadorů zde bydlelo asi 650 000 obyvatel - největšími stavbami Tenochtitlanu byl palác Montezumy II. a Axayatlův palác - do prostor tohoto paláce se pohodlně ubytovalo všech 7000 účastníků Cortésova tažení!   

 

-          náboženské představy - vrcholnou osobou panteonu byl Ometecuchtli a jeho manželka; tito dva bozi byli považováni za rodiče všech ostatních božstev a jejich prostřednictvím všeho aztéckého lidu - po stvoření světa žil tento manželský pár v nesmírně vzdáleném 13 nebi a do života pozemšťanů již nezasahoval- 3 nejdůležitější z potomků Ometecuchtliho byli trojice bohů: - Huitzilopochtli - bůh války, slunce, původní božstvo Tenechců  - Quetzalcoatl - bůh vzdělání a vládce kněžského stavu, bůh větru atd. - Tezcatlipoca (Kouřící zrcadlo) - jméno dostal podle zrcadla z obsidiánu, které stále nosil s sebou a viděl v něm, co se na světě děje, co se stane i stalo - nepřítel Quetzalcoatla, neviditelný a všemocný, v době příchodu Španělů již bezpochyby nejvyšší představitel aztéckého panteonu - kdyby conquistadoři nepřerušili vývoj aztéckých náboženských představ, stal by se nepochybně jediným bohem monoteistického náboženství, k němuž vývoj viditelně spěl- bohové deště, úrody, plodin ...- Tlaloc, bůh deště - uctíván již před příchodem Mexiců po celé Mesetě, každá obec uctívala vlastního, místního Tlaloca              - Chalchihuitlicue, bohyně jezer, manželka Tlalocova - Chicomecoatl (Sedm hadů), bohyně úrody, sestra Tlalocova - Xochiquetzaltl, bohyně květu a patronka řemeslníků - Tzinteotl, bohyně kukuřice - Mayahuel, bohyně agáve - Tepoztecatl, bůh pálenky, nejvyšší kmenový bůh Tepoztlanu - Xipe Totec, bůh lidských obětí  za panování Nezahualcoyotla v Texcoco došlo k jedinému známému pokusu o zavedení monoteismu, když se tento vládce pokusil o nahrazení celého panteonu jediným bohem Ipalnemohuatlim. Tento bůh měl být podle Nezahualcoyotlova učení neviditelným a neznámým; měl být tvůrcem všeho živého i neživého, stvořitelem člověka. V celé koncepci byla patrná snaha o odosobnění a zabstraktnění tohoto jediného boha. Tomuto bohu byl vybudován v Texcocu chrám, na jehož střeše stále desetipatrová věž: devět pater zřejmě symbolizovalo devět nebí, v desátém patře bylo sídlo a svatyně onoho jediného boha. Nezahualcoyotlova reforma však nenalezla širší ohlas a nakonec byl monotheismus držen pouze na panovnickém dvoře. Po smrti Nezahualcoyotla se jeho potomci monoteistického kultu zřekli a vrátili se k původní polyteistickým představám Mexiců.

 


* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *