Zábavně o všeličem


Úlohy

Výsledky:

 1. Při druhém výlovu je označená 1/16 vylovených ryb (5/80 = 1/16). Za předpokladu, že se ryby v rybníce rozdělili rovnoměrně, je tam 60 * 16 = 960 ryb.
 2. Z podmínky je známo, že 40. pokolení, které nehyne po rozdělení, vyplní objem 1 m3 . K naplnění 2 m3 je třeba dvojnásobné množství. Zdvojnásobením tohoto množství dostaneme množství 22 m3 , další zdvojnásobením 23 m3 atd. Množství 103 m3 (103 = 1000, 210 = 1024), takže 1027 m3 odpovídá přibližně 290 m3. To znamená, že čtyřicáté pokolení musí překonat ještě 90 dělení, aby mělo objem jako Slunce. Celkový počet pokolení počítaje od prvého je 40 + 90 = 130, k čemuž je potřeba 130 * 27 hodin, čili přibližně 146 dní.
 3. a) Za uvedených předpokladů sní člověk za 60 let svého života přibližně 4,5 tuny masa. Porovnáme-li to s váhou býka (asi 0,5 tuny), potom by člověk mohl tvrdit, že snědl za 60 let 9 býků.
  b) Za uvedených předpokladů vypije člověk přibližně 40 000 l tekutin. Porovnáme-li to s objemem vědra, které má asi 12 l, může člověk za 60 let života tvrdit, že vypil asi 3 500 věder tekutin.
 4. Oba autobusy mají ujet stejně dlouhou dráhu, mají i tutéž hodinovou rychlost. Za 10 minut ujede jeden i druhý 16,875 km (135/80 * 10).
  Vyjede-li autobus z města A, ujede cestu do C za týž čas jako autobus z města B k C 60 km. Autobusu z B zůstává do města C ještě 15 km. První je však již v městě C, kde čeká 10 minut. Druhý je vzdálen od C 15 km a tuto cestu ujede dříve než za 10 minut (má rychlost 16,875 km/10 3in). Setkají se v městě C.
 5. Vynásobíme-li 28/5 * 28/5 * 28/5, dostaneme asi 175. Jedno pštrosí vejce se rovná téměř dvěma stům slepičích. Jedním takovým vejcem by se mohlo nasytit téměř 100 lidí. Vejce váží přibližně 8-9 kg.
 6. Umocněním první rovnice dostaneme x2 + 2xy + y2 = 4. Z druhé rovnice vypočteme 4xy = 4z2 + 4 a odečtením od předchozí dostaneme x2 - 2xy + y2 = -4z2 , tj. (x - y)2 = - 4z2 .
  Tato rovnice může mít reálná řešení jen pro z = 0. Pak x - y = 0 a x + y = 2, z čehož vyplívá x = 1, y = 1, z = 0. Dosazením zjistíme, že vypočtená čísla vyhovují daným rovnicím.
 7. K řešení této úlohy je třeba použít starého známého Archimédova zákona. Výsledek uvádíme opět v librách, koruna obsahovala 14,77 liber zlata a 5,23 liber stříbra.
 8. Nejtvrdší byla A, potom B, C a nejměkčí D.
 9. Z plné devítilitrové nádoby odlijeme dvakrát po čtyřech litrech, zbývající litr přelijeme do čtyřlitrové nádoby. Znovu nabereme 9 litrů, odlijeme 3 litry k doplnění čtyřlitrové nádoby a zůstává nám 6 litrů.
 10. 086 h = 51,6 min = 3 096s;
  3 096 s - 360 s (na stanicích) = 2736.
  Potom průměrná rychlost je:
       45 600 m : 2 376 = 16 2/3 m/s
  

 11. Tato úloha vede k neurčité rovnici
       (x + 5)x = 4y - 1
  

  Pravá strana rovnice je pro každé y číslo liché, levá strana je však pro každé x číslo sudé. Úloha tedy nemůže mít řešení.
 12. 30 oštěpů, 8 disků.
 13. Chybu jsem udělali, když jsme dělili výrazem a - b, protože a - b, za předpokladu a = b, se rovná nule.
  Dělit nulou však nelze.
 14. V obou případech jsou koberce stejně dlouhé.
 15. Označme první hledané číslo písmenem x. Prostřední je (x + 1) a další (x + 2). O nich platí:
       (x + 1)2 = x(x + 2) + 1
  Odstraníme-li závorky, dostaneme
       x2 + 2x + 1 = x2 + 2x +1
  
  Sestavená rovnice je identitou, tj. platí pro libovolné x. To znamená, že požadovanou vlastnost mají každá za sebou jdoucí čísla.
 16. Abychom vyřešili úlohu, musíme vyhledat taková čísla, která jsou součastně dělitelná čtyřiceti i padesáti. Jsou to čísla 200, 400, 600, 800, 1000 atd. Sloupy stojí proti sobě po 200, 400, 600, … metrech.
 17. Nacházíme se v bodě A. Z budovy je možno vyjít dveřmi B. Plán postupu je na obrázku.
  obr.
 18. Z 90 lidí, kteří uměli německy, francouzsky, nebo německy i francouzsky, umělo 75 lidí německy. Tudíž 15 neovládalo tento jazyk. 7 osob neumělo francouzsky.
       15 + 7 = 22,
       90 - 22 = 68.
  

  Dva jazyky ovládalo 68 lidí.
 19. 5 % dní nebylo chladno, 15 % dní nepršelo, 25 % dní nebylo zamračeno a 35 % dní bylo větrno. Sečteme-li tato procenta:
  5 + 15 + 25 + 35 = 80 (%),
  
  vidíme, že zůstává je 20 % dní, kdy bylo současně chladno, zamračeno, bezvětří a pršelo.

Úlohy

* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *