Tra 175 Rokycany - Nezvěstice
 
... Rokycany ...

... Rokycany kryté nástupiště u budovy a vstup do vestibulu ...

... Rokycany vestibul a pokladny ...

... Rokycany vchod do vestibulu od cesty ...

... Rokycany od cesty ...

... Rokycany ...

... Rokycany vchod do podchodu ...

... Rokycany podchod ...

... Rokycany koleje směr Beroun a Nezvěstice ...

... Rokycany koleje vlevo tra 170 směr Beroun, koleje vpravo tra 175 směr Nezvěstice ...

... Rokycany předměstí ...

... Rokycany předměstí ...

... Rokycany předměstí ...

... Kamenný Újezd u Rokycan ...

... Kamenný Újezd u Rokycan původní budova zastávky ...

... Nová Hu ...

... Nová Hu ...

... Hrádek u Rokycan ...

... Mirošov ...

... Mirošov ...

... Mirošov ...

... Mirošov ...

... Mirošov čerpací stanice a místní depo ...

... Mirošov město ...

... Mirošov město ...

... Mirošov město ...

... Mirošov město ...

... vlečka Mirošov město ...

... vlečka Mirošov město ...

... Příkosice zastávka ...

... Příkosice skladiště ...

... Příkosice ...

... Příkosice koleje ze směru Rokycany ...

... Příkosice nová čekárna 2018 ...

... Příkosice stará čekárna 2016 ...

... Příkosice nástupiště ...

... Příkosice 2016 - původní přístřešek ...

... Příkosice 2018 ...

... Příkosice koleje směr Nezvěstice ...

... Mešno ...

... Mešno ...

... Lipnice ...

... Lipnice ...

... Kornatice ...

... Kornatice rybník ...

... Šáhlavice ...

... Nezvěstice koleje zleva z tratě 190 a zprava z tratě 175 ...

... Nezvěstice nástupiště ...

... Nezvěstice ...

... Nezvěstice 2016 ...

... Nezvěstice 2018 ...

... Nezvěstice ...

... Nezvěstice čekárna a výdejna jízdenek ...

... Nezvěstice nadmořská výška ...