Tra 043 Trutnov hl.n. - Žacléř
 
... Trutnov hl.n. ...

... Trutnov střed ...

... první úvraová stanice tratě 043 Trutnov - Poříčí ...

... Libeč ...

... Libeč ...
 
... Libeč ...

... Libeč ...

... Libečský most ...

... Křenov ...

... Křenov ...
 
... Křenov ...

... Křenovský most ...

... Bernartice u Trutnova ...

... Bernartice u Trutnova ...

... Bernartice u Trutnova ...
 
... Bernartice u Trutnova ...

... Bernartice u Trutnova koleje směr Královec ...

... Bernartický dvojitý most ...

... a Bernartický dvojitý most z opačné strany ...

... druhá úvraová stanice tratě 043 Královec, koleje zleva ze směru Trutnov - Poříčí, koleje zprava ze směru Žacléř ...
 
... Královec koleje dále vlevo směr Trutnov - Poříčí, koleje dále vpravo směr Žacléř ...

... Královec ...

... Královec ...

... Královec ...
 
... Královec kryté nástupiště ...

... Královec od cesty ...

... Královec vodní jeřáb ...

... Královec koleje dále směr Lubawka Polsko ...

... Královec mechanické závory koleje směr Lubawka Polsko ...

... Královec ...

... Královec ...

... Královec koleje vlevo směr Trutnov - Poříčí, koleje vpravo směr Žacléř ...
 
... Královec ...

... Královec mechanické závory koleje směr Trutnov - Poříčí a Žacléř ...

... Lampertice koleje ze směru Královec, vpravo druhá kolej ...
 
... Lampertice ...
 
... Lampertice ...
 
... Lampertice ...

... Lampertice ...

... Lampertice asi WC ...

... Lampertice vlevo odbočuje vlečka ze druhé koleje ...
 
... Lampertice koleje vpravo dále směr Žacléř ...
 
... Žacléř koleje ze směru Královec ...

... Žacléř ...

... Žacléř ...

... Žacléř ...

... Žacléř od cesty ...
 
... Žacléř dopravní kancelář ...

... Žacléř vchod do čekárny a k pokladně ...
 
... Žacléř nástupiště ...

... Žacléř ...
 
... Žacléř konec tratě ...

... Žacléř celkový pohled od konce tratě ...
 
* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *