STATUT SDRUŽENÍ BASKETBALOVÝCH TRENÉRŮ

     Sdružení basketbalových trenérů (dále SBT) sdružuje trenéry působící v basketba­lových klubech, oddílech a školách na území České republiky, jímž byla vydána dle Trenérského řádu ČBF trenérská licence ČBF.

1. Základní ustanovení a hlavní úkoly.

   1.1. SBT  je složkou České basketbalové federace (dále ČBF). Její sídlo je v Praze.

   1.2. SBT se podílí na činnosti ČBF, a  to  zejména při:

        - sestavení  a činnosti reprezentačních družstev ČR všech kategorií včetně výběru trenérů,

        - rozvoji mládežnického basketbalu,

        - řešení systému soutěží mládeže a dospělých,

        - úpravách soutěžního a přestupního řádu a dalších legislativních norem,

1.3. V rámci  SBT jsou v oblastech ustaveny trenérskometodické komise (TMK), které
         v jednotlivých oblastech              zajišťují:

- vzdělávání trenérů (školení a semináře, trenérské kurzy licence C),

- výběr a sledování talentované mládeže,

- spolupráci se školami,

- spolupráci s STK oblasti při změnách struktury soutěží,

- přenos informací z výboru SBT,

- organizaci oblastní trenérské konference.

   1.4. SBT úzce spolupracuje s ostatními složkami a orgány ČBF, zejména se sekretariátem ČBF, 

          s AMLK,
AŽLM,  STK, ČABR a AMB.

   1.5. Hlavním úkolem SBT je:

        - organizovat další vzdělávání trenérů (kurzy licence A , B,  C a celostátní školení a semináře),

        - zajišťovat styk s organizacemi trenérů v zahraničí včetně školení a stáží trenérů,

        - zpracovávat návrhy a připomínky k legislativním normám ČBF, zvláště k Trenérskému řádu,

        - podílet se na  řízení činnost reprezentačních družstev (oponentury plánů, návrh trenérů, průběžné
          sledování přípravy a výsledků, koordinace činnosti jednotlivých družstev, sledování hráčů
          v zahraničí, spolupráce při zajištění vysokoškolské reprezentace),

        - podílet se na kontrole chodu Center mládeže, organizovat výběr talentované mládeže
          pro potřeby reprezentace, podílet se na změnách struktury soutěží mládeže,

        - vypracovat dlouhodobý systém výběru talentované mládeže a její přípravy a zajistit jeho plnou  
          funkčnost včetně vedení databáze talentů,

        - rozvíjet basketbal na školách, spolupracovat s AŠSK, metodicky zajišťovat činnost útvaru
          pro talentovanou mládež ve školství se specializací basketbal (sportovní gymnázia, třídy
          s rozšířenou výukou TV na ZŠ a SŠ) a spolupracovat i s dalšími institucemi (ČOS),

        - kontrolovat dodržování Trenérského řádu,

        - zpracovávat a rozšiřovat metodické materiály všeho druhu,

        - podporovat organizování letních basketbalových kempů a škol,

        - propagovat  a  popularizovat  činnost  basketbalových trenérů,

2. Ekonomické zajištění.

   2.1. Zdrojem příjmů jsou:     - dotace,

                                               - výnos z činnosti sdružení,

                                               - dary a příjmy z reklam a sponsorství.

   2.2. Hospodaření se  řídí právním řádem a předpisy ČR, předpisy ČBF a rozhodnutím  výroční
         konference. Výroční konferenci předkládá výbor podrobnou finanční zprávu.

   2.3. Hospodaření SBT se uskutečňuje prostřednictvím sekretariátu ČBF po dohodě s ekonomem
          ČBF.

3. Členství v SBT.

   3.1. Členem SBT je každý trenér vlastnící trenérskou licenci ČBF.

   3.2. Členství v SBT zaniká pozbytím trenérské licence, nebo v  mimořádných případech vyloučením, 
        
pokud člen vážně poškodil  zájmy SBT, nebo svým jednáním zneužil trenérskou funkci v rozporu 
         
s etickými a mravními zásadami výchovy svých svěřenců.

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *