TRENÉRSKÝ ŘÁD 

A. Udělování trenérských licencí

   Trenérské licence uděluje Česká basketbalová federace (ČBF) prostřednictvím pověřeného pracovníka sekretariátu ČBF.

Licence A se přiznává :

1. Absolventům trenérské školy při FTVS UK.

    Podmínkou přijetí do trenérské školy je maturita, licence B a praxe s tímto stupněm licence v délce nejméně 2 let. Další podmínky přijetí vyhlašuje FTVS UK ve spolupráci s ČBF.

2. Absolventům FTVS UK - specializace basketbal, kteří mají nejméně 4 roky trenérské praxe (po absolvování FTVS) v soutěžích řízených ČBF ve funkci vedoucího trenéra.

Licence B se přiznává :

1. Trenérům, kteří absolvovali kurz trenérů ČBF pro získání stupně B. Podmínkou přijetí je licence C a praxe s tímto stupněm licence v délce nejméně 2 let. Další podmínky přijetí vyhlašuje ČBF.

2. Absolventům studia FTVS UK - specializace basketbal, kteří obhájili diplomovou práci z basketbalu.

Licence C se přiznává :

1. Trenérům, kteří absolvovali trenérský kurz licence C.

2. Hráčům 1.ligy a reprezentantům, kteří v uvedené soutěži odehráli alespoň 3 sezóny a složili předepsanou zkoušku pro licenci C.

3. Trenérům, kteří absolvovali odborné a učitelské studium na FTVS UK nebo odborné VŠ a absolventům střední sportovní školy s podmínkou, že složí závěrečnou zkoušku předepsanou pro licenci C.

    Licence C může být udělena jen trenérům starším 18ti let, kurz je však možno absolvovat již od 16ti let. Licence bude vystavena po dosažení potřebného věku.

 Prováděcí pokyny :

   Žadatelé o přiznání licence předloží písemnou žádost na sekretariát ČBF, kterou ev. doloží potřebnými doklady (potvrzením klubu o trenérské praxi, potvrzení o absolvování školy či kurzu, atd.). Licence přiznává a vystavuje pověřený pracovník sekretariátu ČBF vždy k 30.6. a 31.12. běžného roku. Žádosti se zasílají nejpozději měsíc předem.

   Udělením licence se trenéři stávají automaticky členy Sdružení basketbalových trenérů (SBT).
 

B. Platnost licence a pravidla jejího obnovení

1. Doba platnosti licence u všech stupňů je 2 roky.

2. Podmínkou pro obnovení licence je, že držitel licence prokáže nepřerušenou trenérskou činnost v daném období.

3. Pro vydání nové licence je nutné prokázat účast na 1 semináři ročně jako posluchač nebo na 1 semináři za 2 roky jako přednášející, nebo publikační činnost v daném období.

C. Kvalifikační předpoklady pro vedení družstev v soutěžích

   Pro vedení družstev v jednotlivých úrovních soutěží pořádaných ČBF je kvalifikační předpoklad stanoven rozpisem příslušné soutěže. Minimální kvalifikační požadavek je stanoven tímto řádem takto:

licence A: u reprezentačních družstev ČR všech kategorií a družstev 1.ligy dospělých

licence B: u všech družstev mládeže a dospělých v soutěžích přímo řízených sekretariátem ČBF

licence C: u družstev ve všech ostatních typech soutěží

Bez vydané licence nesmí trenér trénovat žádné družstvo ČBF. Trenér předkládá trenérskou licenci ke kontrole spolu s licencemi hráčů před utkáním rozhodčím.

D. Oprávnění k pořádání trenérských kurzů

   Oprávnění k pořádání kurzů pro jednotlivé licenční úrovně, jmenování lektorů a členů zkušební komise mají :

licence C - oblastní výbory ČBF s účastí SBT nebo jimi pověřené organizace

licence B - SBT s účastí FTVS UK Praha a FTK PU Olomouc

licence A - FTVS UK Praha nebo FTK PU Olomouc

E. Poplatky za vystavení licence.

   Za vystavení trenérské licence se u jednotlivých stupňů vybírají tyto poplatky:

            licence A ....400,- Kč

            licence B.....200,- Kč

            licence C.....100,- Kč

   Za vystavení duplikátu uhradí žadatel 50,- Kč. Úpravy poplatků podléhají schválení výborem ČBF a mohou být zvýšeny s ohledem na inflaci. Stanovené částky budou hrazeny při podání žádosti o vydání licence složenkou ČBF. K žádosti o vystavení licence je třeba doložit doklad o úhradě tohoto poplatku (podací lístek poštovní poukázky nebo pokladní složenka).

F. Závěrečná a přechodná ustanovení

   Tento trenérský řád vstupuje v platnost dnem 25.4.1998. Veškeré licence, vydané ČBF do tohoto dne, pozbývají platnost k 31.12.1998 a musejí být obnoveny na základě tohoto Trenérského řádu.

 

.
* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *